Tutaj powinien być opis

Oświata. Teatr sposobem na młode życie całkowicie bez agresji i przemocy

Pełnomocnik Wójta ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w Giżycku ogłasza konkurs skierowany do nauczycieli ze szkół podstawowych z terenu gminy Giżycko. Obejmuje prowadzenie pozalekcyjnych zajęć teatralnych dla dzieci i młodzieży jako elementu działań profilaktycznych z zakresu profilaktyki antyalkoholowej i antynarkotykowej.

1. Konkurs realizuje założenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkotykowych oraz przeciwdziałania przemocy na 2020 rok stawiając sobie za cele:
a) promowanie wśród dzieci i młodzieży zachowań wyrażających empatię, koleżeństwo, współpracę, dobrą komunikację, pomoc i wrażliwość na potrzeby drugiego człowieka,
b) wskazywanie korzyści płynących ze zdrowego i aktywnego stylu życia wolnego od alkoholu, narkotyków, „dopalaczy” i innych substancji psychoaktywnych,
c) edukację dzieci i młodzieży w zakresie konstruktywnego rozwiązywania konfliktów,
współdziałania i zysków płynących z budowania dobrego klimatu w swoim środowisku,
d) mobilizowanie dzieci i młodzieży do poszerzania wiedzy o prawnych skutkach zachowań agresywnych i przemocowych,
e) kreowanie wizerunku młodego człowieka wolnego od przemocy, w tym cyberprzemocy,
f) inspirowanie środowiska szkolnego do działań w zakresie profilaktyki agresji i przemocy poprzez formy aktywne, w tym formy teatralne,
g) wystawienie przedstawienia/małej formy teatralnej (przewidywany termin czerwiec 2020).
2. Termin realizacji zadania: kwiecień – maj 2020 roku.
3. Podstawą realizacji zadania jest opracowanie programu profilaktyki uzależnień, oferta powinna zawierać:
– tytuł programu, cel realizacji zadania, datę rozpoczęcia i zakończenia programu, opis planowanych działań, liczbę dzieci i młodzieży, która skorzysta w wyniku realizacji programu, wymierne rezultaty, które powstaną w wyniku realizacji programu,
– program powinien być spójny ze szkolnym programem profilaktyki lub programem opiekuńczo-wychowawczym placówki,
– realizacja powinna odbywać się poza godzinami lekcyjnymi uczestników oraz poza godzinami pracy etatowej realizatorów,
– opinię dyrektora szkoły o przydatności programu do realizacji w placówce,
– wnioskowaną kwotę na realizację programu, z uwzględnieniem stawki godzinowej brutto za pracę nauczyciela /pedagoga.
4. Na konkurs przewiduje się 5.000 zł (pięć tysięcy zł).
5. Termin składania ofert:              
Oferty z dokumentami w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Organizacja pozalekcyjnych zajęć teatralnych dla dzieci i młodzieży w zakresie profilaktyki uzależnień” należy składać w Urzędzie Gminy Giżycko w terminie do 30 marca 2020 r. do godz. 9.00.
6. Kryteria przyznania środków na realizację zajęć w ofercie konkursowej:
– zgodność tematyki projektu z celami szczegółowymi konkursu – 12 pkt,        
– innowacyjność, atrakcyjność projektu – 10 pkt,
– kwota na realizację  projektu – 12 pkt (poniżej 1 tys. zł), 08 pkt (od 1 do 2 tys. zł), 04 pkt (powyżej 2 tys. zł).
7. Informacje dodatkowe:
Z realizatorami programów zostaną podpisane umowy zlecenia. Wyboru ofert dokona komisja powołana zarządzeniem Wójta Gminy Giżycko. Informacja o wynikach konkursu zostanie zamieszczona na stronie internetowej Gminy Giżycko www.ugg.pl. Informacje dodatkowe dotyczące konkursu można uzyskać w Urzędzie Gminy Giżycko (Helena Sałata – tel. 87 429 99 47).