Dofinansowanie dla Stowarzyszenia na rzecz Wspierania Rozwoju Osób o Specjalnych Potrzebach Edukacyjnych „Szansa”

W związku z art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późniejszymi zmianami) do Urzędu Gminy Giżycko wpłynął następujący wniosek organizacji pozarządowej:
■ Oferta złożona (15.01.2019 r.) przez Stowarzyszenie na rzecz Wspierania Rozwoju Osób o Specjalnych Potrzebach Edukacyjnych „Szansa” na realizację zadania publicznego o nazwie: „Polska w legendach”. ZOBACZ
■ Zarządzenie nr 13/2019 Wójta Gminy Giżycko w sprawie zatwierdzenia przydziału środków finansowych na realizację zadania publicznego w roku 2019, z pominięciem otwartego konkursu ofert. ZOBACZ