Tutaj powinien być opis

Zarządzenie Wójta Gminy w sprawie wyborów sołtysów i rad sołeckich 2019

Zarządzenie nr 115/2018
Wójta Gminy Giżycko
z dnia 31 grudnia 2018 roku

 w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w 2019 roku

Na podstawie art. 30, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zmianami) oraz § 8, ust. 5 i § 23, ust. 1 załączników 1-27 do uchwały Rady Gminy Giżycko nr XVIII/179/2016 z dnia 23 lutego 2016 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 marca 2016 r. poz. 1435) zmienionej uchwałą Rady Gminy Giżycko nr XIX/193/2016 z dnia 17 marca 2016 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 marca 2016 r. poz. 1439) zarządzam, co następuje:

§1
Zarządzam przeprowadzenie wyborów sołtysów i rad sołeckich na nową kadencję i w tym celu zwołuję zebrania wiejskie zgodnie z terminami określonymi w załączniku do zarządzenia.

§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty.


Wójt Gminy Giżycko
/-/ Marek Jasudowicz

                                                                                 Załącznik do zarządzenia
                                                                                             Wójta Gminy Giżycko nr 115/2018
                                                                                      z dnia 31 grudnia 2018 roku

Terminy zebrań wiejskich – wybory sołtysów i rad sołeckich w 2019 roku

 Lp. 

 Sołectwo 

 Data 

 Godzina  

  Miejsce  

1.

Bogacko

 08.01.2019 

17:00

   Świetlica    Zespołu Szkół Kształtowania Środowiska
i Agrobiznesu 

2.

Kamionki

08.01.2019

19:00

Świetlica wiejska w Kamionkach

3.

Grajwo

09.01.2019

19:00

Świetlica wiejska w Bystrym

4.

Kąp

10.01.2019

17:00

Świetlica wiejska w Upałtach

5.

Upałty

10.01.2019

19:00

Świetlica wiejska w Upałtach

6.

Sołdany

11.01.2019

18:30

Świetlica wiejska w Sołdanach

7.

 Pierkunowo 

14.01.2019

17:00

Świetlica wiejska w Pierkunowie

8.

Antonowo

14.01.2019

19:00

Świetlica wiejska w Antonowie

9.

 Upałty Małe

15.01.2019

17:00

Świetlica wiejska w Upałtach Małych

10.

Kruklin

15.01.2019

19:00

Świetlica wiejska w Kruklinie

11.

Gajewo

16.01.2019

16:30

Urząd Gminy Giżycko – sala konferencyjna

12.

Pieczonki

16.01.2019

19:00

Świetlica wiejska w Pieczonkach

13.

Doba

17.01.2019

17:00

Świetlica wiejska w Dobie

14.

Guty

29.01.2019

16:00

W domu sołtysa

15.

Wilkasy

29.01.2019

18:30

GOKiR w Wilkasach

16.

Spytkowo

30.01.2019

18:30

Świetlica wiejska w Spytkowie

17.

Sulimy

31.01.2019

18:00

Świetlica wiejska w Sulimach

18.

Kożuchy Wielkie

04.02.2019

19:00

Świetlica wiejska w Kożuchach Wielkich

19.

Szczybały Giżyckie

05.02.2019

18:00

Świetlica wiejska w Szczybałach Giżyckich

20.

Świdry

06.02.2019

18:30

Świetlica wiejska w Świdrach

21.

Wrony

07.02.2019

17:00

Karczma pod Sosnami we Wronach

22.

Sterławki Małe

07.02.2019

19:00

Świetlica wiejska w Sterławkach Małych

23.

Bystry

08.02.2019

18.00

Świetlica wiejska w Bystrym

24.

Wronka

11.02.2019

19:00

GOKiR w Wilkasach

25.

Kozin

12.02.2019

16:30

Świetlica wiejska w Kozinie

26.

Bogaczewo

12.02.2019

19:00

Świetlica wiejska w Bogaczewie

27.

Wilkaski

13.02.2019

18:00

Świetlica wiejska w Wilkaskach