Dofinansowanie dla Stowarzyszenia Aktywne Spytkowo

W związku z art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późniejszymi zmianami) do Urzędu Gminy Giżycko wpłynął następujący wniosek organizacji pozarządowej:
■ Oferta złożona (29.10.2018 r.) przez Stowarzyszenie Aktywne Spytkowo na realizację zadania publicznego o nazwie: „Turniej tenisa stołowego trzech sołectw”. ZOBACZ
■ Zarządzenie nr 90/2018 Wójta Gminy Giżycko w sprawie zatwierdzenia przydziału środków finansowych na realizację zadania publicznego w roku 2018, z pominięciem otwartego konkursu ofert. ZOBACZ