Dofinansowanie dla Stowarzyszenia Współpracy Mazursko-Francuskiej

W związku z art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późniejszymi zmianami) do Urzędu Gminy Giżycko wpłynął następujący wniosek organizacji pozarządowej:
■ Oferta złożona (25.09.2018 r.) przez Stowarzyszenie Współpracy Mazursko-Francuskiej na realizację zadania publicznego o nazwie „Koncert piosenki francuskiej z okazji XX-lecia Stowarzyszenia oraz święta młodego wina”. ZOBACZ
■ Zarządzenie nr 76/2018 Wójta Gminy Giżycko w sprawie zatwierdzenia przydziału środków finansowych na realizację zadania publicznego w roku 2018, z pominięciem otwartego konkursu ofert. ZOBACZ