Ogłoszenie o naborze partnera spoza sektora finansów publicznych

do projektu przygotowywanego w ramach konkursu nr RPWM. 11.01.01-IZ.00.28-003/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa XI Włączenie społeczne, działanie 11.1 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie, Poddziałanie 11.1.1: Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Giżycku, ul. Mickiewicza 33, 11-500 Giżycko, informuje, że dnia 31 października 2017 r. na podstawie art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U.2014 poz. 1146 z późn. zm.) ogłasza otwarty nabór na partnera będącego podmiotem spoza sektora finansów publicznych do wspólnego przygotowania wniosku i realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa XI Włączenie społeczne, działanie 11.1 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie, Poddziałanie 11.1.1: Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Projekt realizowany będzie przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Giżycku- Lidera projektu, z udziałem jednego partnera spoza sektora finansów publicznych. Projekt będzie trwał 24 m-ce, przy czym zakładane wsparcie dla grupy docelowej będzie wynosiło co najmniej 12 m-cy.
Projekt polegał będzie na wsparciu 8 osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym w Gminie Giżycko poprzez realizację kompleksowych i zindywidualizowanych działań na rzecz aktywnej integracji z zastosowaniem instrumentów aktywnej integracji (edukacyjnych, zawodowych, społecznych i zdrowotnych).
Celem partnerstwa jest wspólne przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu, wspólne zarządzanie projektem oraz realizacja przez Partnera części zadań w projekcie, tj:
a) Kurs profesjonalnej opiekunki osoby starszej, schorowanej, niepełnosprawnej z językiem obcym (niemiecki lub angielski),
b) Kurs pierwszej pomocy.

Kryteria wyboru
1. KRYTERIA FORMALNE:
1) Oferta została złożona we wskazanym terminie,
2) Profil działalności potencjalnego partnera jest zgodny z celami partnerstwa,
3) Sytuacja ekonomiczna i finansowa potencjalnego partnera pozwala na prawidłowe wykonanie zadań w projekcie,
4) Wraz z ofertą złożono wszystkie wymagane dokumenty,
5) Oferta jest podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu.
2. KRYTERIA MERYTORYCZNE:
1) Potencjał kadrowy pozwalający na realizację projektu
2) Doświadczenie w realizacji projektów/zadań o podobnym charakterze
3) Koncepcja udziału partnera w projekcie (opis zakresu merytorycznego, szczegółowy budżet, rezultaty, harmonogram).
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem:
„Zgłoszenie Partnera do projektu w ramach konkursu nr RPWM. 11.01.01-IZ.00.28-003/17”
Osobiście, pocztą lub kurierem na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Giżycku, ul. Mickiewicza 33, 11-500 Giżycko, pokój nr 2 od dnia 31 października 2017 do dnia 22 listopada 2017 do godz. 09.00.
Otwarcie ofert nastąpi 22 listopada 2017 roku o godzinie 09:15. Wyniki naboru zostaną opublikowane na stronie internetowej www.ugg.pl

Wymagane dokumenty
1) Karta zgłoszenia podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania podmiotu – według wzoru określonego w załączniku nr 1 do regulaminu,
2) Oferta złożona na Formularzu Oferty podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania podmiotu – według wzoru stanowiącego załącznik nr 2,
3) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub inne dokumenty potwierdzające status prawny Oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,
4) Aktualny statut podmiotu (jeśli dotyczy),
5) Pisemne oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów publiczno-prywatnych, ani wobec innych podmiotów.
6) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej na podstawa wie art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. 885 ze zm.); art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 769); art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźba kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212 ze zm.).
7) Pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli (w przypadku, gdy czynności w tym np. podpisywanie umów, oświadczeń będą składały osoby inne niż uprawnione do reprezentacji zgodnie ze statutem i odpisem Krajowego Rejestru Sądowego).
8) Dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego potencjału kadrowego – CV osób.
9) Oświadczenie o przystąpieniu do wspólnej pracy przy konstruowaniu wniosku o dofinansowanie projektu w wymiarze niezbędnym do przygotowania wniosku aplikacyjnego.
10) Inne, niż ww. dokumenty mogące mieć znaczenie przy ocenie ofert (np. rekomendacje).
Tryb wyboru oferty
1. Postępowanie konkursowe przeprowadza Komisja konkursowa powoływana zarządzeniem Kierownika GOPS.
2. W skład komisji wchodzi przewodniczący i 2 członków.
3. Komisja rozpoczyna działalność z dniem powołania.
4. Komisja podejmuje rozstrzygnięcia w zakresie wyboru oferty zwykłą większością głosów.
5. Z przebiegu konkursu Komisja sporządza protokół.
6. Ogłaszający konkurs zastrzega sobie prawo odrzucenia ofert nie spełniających w wystarczającym stopniu kryteriów oceny.
7. Od decyzji Komisji nie przysługuje odwołanie.
Informacje dodatkowe
Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo do negocjowania warunków realizacji zadania na etapie formułowania wniosku o dofinansowanie i umowy partnerskiej oraz do unieważnienia naboru z ważnych przyczyn lub odstąpienia od realizacji projektu w partnerstwie, szczególnie w przypadku braku akceptacji wniosku o dofinansowanie projektu przez Instytucję Zarządzającą RPO WiM, a tym samym nie uzyskaniu odpowiedniego finansowania z EFS.