Tutaj powinien być opis

Najnowsze zasady wycinki drzew zaostrzają wcześniejsze przepisy

Z dniem 17 czerwca zacznie obowiązywać zmieniona ustawa o ochronie przyrody (Dz. U. z 2017 r., poz. 1074) mająca na celu ograniczenie usuwania drzew na cele budowy związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej. Nowelizacja zaostrza złagodzone z początkiem tego roku przepisy w zakresie usuwania drzew na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Zmianie ulegnie również wysokość, na której mierzony będzie obwód pnia (5 cm, dotychczas 130 cm), który zadecyduje o obowiązku uzyskania zezwolenia.

Ustawa wprowadza zwolnienie z obowiązku uzyskania zezwolenia w przypadku drzew o, obwodzie pnia na wysokości 5 cm nie przekraczającej:
a) 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
b) 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej i platanu klonolistnego,
c) 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.
Jeśli obwód pnia drzewa rosnącego na nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej i usuwanego na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej, na wysokości 5 cm przekraczać będzie w/w parametry to zamiar usunięcia takiego drzewa należy zgłosić do odpowiedniego organu (wójta, burmistrza, prezydenta miasta). Zgłoszenie musi zawierać imię i nazwisko wnioskodawcy, oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma być usunięte, oraz rysunek albo mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości. W terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ dokona oględzin w celu ustalenia nazwy gatunku drzewa, obwodu pnia ustalonego na wysokości 5 cm, po dokonaniu których trzeba będzie odczekać 14 dni (termin, w którym organ może, w drodze decyzji administracyjnej, wnieść sprzeciw). Za dzień wniesienia sprzeciwu uznaje się dzień nadania decyzji administracyjnej w placówce pocztowej albo dzień wprowadzenia do systemu teleinformatycznego. Nowelizacja wprowadza możliwość wydania przed upływem 14-dniowego terminu zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Wydanie zaświadczenia wyłącza możliwość wniesienia sprzeciwu oraz uprawnia do usunięcia drzewa. W przypadku nieusunięcia drzewa przed upływem 6 miesięcy od przeprowadzonych oględzin konieczne będzie ponowne zgłoszenie.

Organ może wnieść sprzeciw w przypadku lokalizacji drzewa:
a) na nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków,
b) na terenie przeznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na zieleń lub chronionym innymi zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
c) na terenach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6, ust. 1, pkt 1-5 ustawy o ochronie przyrody,
d) spełnienia przez drzewo kryteriów, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 40, ust. 3 ustawy (stosowne przepisy wykonawcze zostaną wydane przez ministra właściwego do spraw środowiska w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie nowelizacji ustawy).

Organ wnosi sprzeciw:
a) jeżeli zgłoszenie dotyczy usunięcia drzewa objętego obowiązkiem uzyskania zezwolenia na usunięcie;
b) w przypadku nieuzupełnienia zgłoszenia (gdy zgłoszenie nie zawiera wszystkich elementów wskazanych w przepisach, organ nakłada obowiązek uzupełnienia zgłoszenia
w terminie 7 dni).
Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin wystąpiono o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę na podstawie ustawy z 07.07.1994 r. – Prawo budowlane, a budowa ta ma związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosło usunięte drzewo, organ nałoży na właściciela nieruchomości obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzewa.
Nowelizacja przewiduje też wydanie przez ministra środowiska rozporządzenia określającego wysokość stawek opłat dla poszczególnych rodzajów lub gatunków drzew lub krzewów w zależności od obwodu pnia drzewa lub powierzchni krzewu. Do czasu wydania tego rozporządzenia do ustalania opłaty za usunięcie drzewa lub krzewu stosowane będą stawki maksymalne (500 zł za każdy cm obwodu pnia drzewa na wysokości 130 cm oraz 200 zł za 1 m2 powierzchni gruntu pokrytej usuwanymi krzewami.