Tutaj powinien być opis

Pomoc społeczna. Ankieta pozwoli zbadać potrzeby lokalnej społeczności

Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Giżycku zajmujący się na co dzień wsparciem osób potrzebujących, zauważyli tendencje wzrostowe zjawiska polegającego na oddalaniu się pewnej grupy osób w wieku produkcyjnym od rynku pracy.  Żeby skutecznie przeciwdziałać temu zjawisku podjęto inicjatywę utworzenia Klubu Integracji Społecznej. Jednostka ta realizuje działania umożliwiające udzielenie osobom i ich rodzinom pomocy w odbudowaniu oraz podtrzymaniu umiejętności życia wśród innych, w powrocie do pełnienia ról społecznych w miejscu swojego zamieszkania bądź  pobytu, w podniesieniu kompetencji i kwalifikacji zawodowych jako wartości na rynku pracy.

Ankieta kierowana do Państwa to istotna część rozpoczętych działań. Umożliwi pracownikom Ośrodka  poznanie potrzeb mieszkańców gminy Giżycko w zakresie wsparcia oczekiwanego przez nich lub osoby z najbliższego otoczenia. Udział w badaniu jest dobrowolny. Możecie Państwo odmówić udzielenia niektórych odpowiedzi. W takim wypadku prosimy po prostu pominąć pytania, na które, z jakichkolwiek powodów nie chcecie Państwo odpowiedzieć. Jest bardzo ważne, aby wróciła do nas jak największa liczba wypełnionych ankiet. Tylko wtedy bowiem będziemy mogli uznać nasze badanie za w pełni wartościowe, spełniające wymogi poprawnych badań społecznych. Ankietę można pobrać poniżej lub otrzymać w siedzibie GOPS, ul. Mickiewicza 33, pokój nr 2 lub pokój nr 15. Ankieta jest całkowicie anonimowa – wszelkie zebrane informacje będą wykorzystywane wyłącznie do sporządzenia zbiorczych zestawień. W żaden sposób ankieta nie będzie publicznie udostępniana. Po wypełnieniu jej prosimy o złożenie w sekretariacie Urzędu Gminy lub w pokojach nr 2 lub 15 w terminie do 26 maja 2017 roku.
Ankieta będzie przekazana zespołowi pracowników GOPS odpowiedzialnych za opracowanie wyników badania. Jego członkowie zobowiązani są do zachowania tajemnicy służbowej związanej z realizacją badań. Z góry dziękujemy Państwu za czas i wysiłek poświęcony na wypełnienie ankiety. Jesteśmy przekonani, że wiedza uzyskana z analizy ankiet pomoże w sformułowaniu przemyślanych oraz uzasadnionych działań ukierunkowanych na aktywizację mieszkańców. Wyrażamy też nadzieję, że pytania ankiety okażą się dla Państwa interesujące.

Kierownictwo i pracownicy GOPS w Giżycku

KLIKNIJ I POBIERZ ANKIETĘ