Tutaj powinien być opis

Samorząd. Relacja z XXIX sesji Rady Gminy Giżycko 25.01.2017

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Zapytanie o ewentualny wniosek w sprawie zmiany porządku obrad.
4. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.
5. Wnioski, interpelacje i zapytania radnych oraz sołtysów.


6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Giżycku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy materialnej dzieciom i młodzieży uczęszczającym do szkół mających swoją siedzibę na terenie gminy Giżycko, form i zakresu tej pomocy oraz trybu postępowania w tych sprawach.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości w drodze bezprzetargowej (działka nr 232/6 o pow. 0,0709 ha w obrębie geodezyjnym Upałty).
9. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości w drodze bezprzetargowej (działka nr 60/2 o pow. 0,4300 ha w obrębie geodezyjnym Kamionki).
10. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości w drodze bezprzetargowej (dzierżawa na cel prowadzenia Poradni Medycyny Rodzinnej).
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości (nieruchomość we wsi Kożuchy Wielkie oznaczona nr geodezyjnym 120/5 o pow. 0,1093 ha).
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości (nieruchomości we wsi Wilkasy oznaczone nr geodezyjnymi 7 o pow. 0,1809 ha i 8 o pow. 0,2949 ha).
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (działka nr 868/1 o pow. 0,0315 ha położona w Wilkasach).
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (działka nr 208/84 o pow. 0,0097 ha położona w Gajewie).
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miejskiej Giżycko w 2017 roku.
16. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2017 rok.
17. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Giżycko.
18. Sprawozdania z prac komisji w 2016 roku.
19. Zatwierdzenie planów pracy komisji na 2017 rok.
20. Odpowiedzi wójta na wnioski, interpelacje i zapytania.
21. Sprawy różne i wolne wnioski.
22. Zakończenie obrad.

VIDEORELACJE Z PRZEBIEGU SESJI I KOMISJI STAŁYCH:

Filmy

25.01.2017 - Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Giżycko...

W minionym okresie została zakończona inwestycja budowy ponad 3 km nowej nawierzchni drogi asfaltowej od ul. Świderskiej przez Antonowo do Pierkunowa. Partycypowaliśmy w kosztach budowy w wysokości 575 tys. zł. Wybudowaliśmy nowe oświetlenie uliczne w miejscowości Kalinowo, a do końca kwietnia wybudujemy w Sterławkach Małych. Kolejna dobra wiadomość dotycząca pozyskania środków zewnętrznych - Minister Infrastruktury i Budownictwa zatwierdził ostateczną listę rankingową wniosków o dofinansowanie zadań w ramach "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019" – nasza ul. Dworska w Gajewie jest na liście dróg, które uzyskają dofinansowanie. Na 50 wniosków o dofinansowanie, nasz zajął na liście piąte miejsce i został zakwalifikowany do dofinansowania. Tak wysoką pozycję w rankingu osiągnęliśmy dzięki m.in. podpisanym partnerstwom na dofinansowanie do inwestycji z Nadleśnictwem Giżycko, Powiatem Giżycko i jednym z przedsiębiorców. Dziękuję wszystkim partnerom projektu za przyczynienie się do pozyskania dofinansowania. W ramach dofinansowanej inwestycji wykonamy przebudowę drogi ulicy Dworskiej w Gajewie z budową ciągu pieszo-rowerowego od ul. Obwodowej do lasu. Koszt inwestycji wynosi 1 291 653,18 zł. Kwota wnioskowanego dofinansowania to 645 827,18 zł. W tym roku wybudujemy nową drogę ze ścieżka pieszorowerową. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami podjąłem starania, aby pozyskać partnerów z obwodu kaliningradzkiego w celu pozyskania dofinansowania na kolejne inwestycje w gminie. Uzyskałem zaproszenia, wizy i w styczniu udałem się na spotkanie z potencjalnymi partnerami z obwodu Kaliningradzkiego. Zostaliśmy przyjęci bardzo życzliwie i wstępnie ustaliliśmy potencjalne płaszczyzny współpracy. Prowadzę korespondencje z 3 potencjalnymi partnerami. 29.12.2016 roku w Olsztynie podpisałem umowę z Marszałkiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego Panem Gustawem Markiem Brzezinem na realizację projektu p.n. "Ożywiamy społeczną energię poprzez utworzenie Centrum Aktywności Lokalnej w miejscowości Kozin i Świdry w Gminie Giżycko" - dofinansowanie remontu dwóch świetlic. Całkowity koszt projektu wynosi 499 826,63 zł. Kwota wnioskowanego dofinansowania to 424 852,64 zł.

25.01.2017 - XXIX sesja Rady Gminy Giżycko

1. Otwarcie sesji. 2. Stwierdzenie kworum. 3. Zapytanie o ewentualny wniosek w sprawie zmiany porządku obrad. 4. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami. 5. Wnioski, interpelacje i zapytania Radnych oraz Sołtysów. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Giżycku. 7. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy materialnej dzieciom i młodzieży uczęszczającym do szkół mających swoją siedzibę na terenie Gminy Giżycko, form i zakresu tej pomocy oraz trybu postępowania w tych sprawach. 8. Podjęcie uchwały w sprawie: wydzierżawienia nieruchomości w drodze bezprzetargowej (dz. nr 232/6 o pow. 0,0709 ha w obrębie geodezyjnym Upałty). 9. Podjęcie uchwały w sprawie: wydzierżawienia nieruchomości w drodze bezprzetargowej (dz. nr 60/2 o pow. 0,4300 ha w obrębie geodezyjnym Kamionki). 10. Podjęcie uchwały w sprawie: wydzierżawienia nieruchomości w drodze bezprzetargowej (dzierżawa na cel prowadzenia Poradni Medycyny Rodzinnej). 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości (nieruchomość we wsi Kożuchy Wielkie oznaczona nr geodezyjnym 120/5 o pow. 0,1093 ha). 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości (nieruchomości we wsi Wilkasy oznaczone nr geodezyjnymi 7 o pow. 0,1809 ha i nr 8 o pow. 0,2949 ha). 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (dz. nr 868/1 o pow. 0,0315 ha położona w Wilkasach). 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (dz. nr 208/84 o pow. 0,0097 ha położona w Gajewie). 15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miejskiej Giżycko w 2017 roku. 16. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2017 rok. 17. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Giżycko. 18. Sprawozdania z prac Komisji w 2016 roku. 19. Zatwierdzenie Planów pracy Komisji na 2017 rok. 20. Odpowiedzi Wójta na wnioski, interpelacje i zapytania. 21. Sprawy różne i wolne wnioski. 22. Zakończenie obrad.

24.01.2017 - Wspólne posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego...

Wspólne posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów oraz Komisji Rolnictwa Leśnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Giżycko w dniu 24 stycznia 2017 roku Porządek posiedzenia: 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Opinia Komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie: wydzierżawienia nieruchomości w drodze bezprzetargowej (dz. nr 232/6 o pow. 0,0709 ha w obrębie geodezyjnym Upałty). 3. Opinia Komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie: wydzierżawienia nieruchomości w drodze bezprzetargowej (dz. nr 60/2 o pow. 0,4300 ha w obrębie geodezyjnym Kamionki). 4. Opinia Komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie: wydzierżawienia nieruchomości w drodze bezprzetargowej (dzierżawa na cel prowadzenia Poradni Medycyny Rodzinnej). 5. Opinia Komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości (nieruchomość we wsi Kożuchy Wielkie oznaczona nr geodezyjnym 120/5 o pow. 0,1093 ha). 6. Opinia Komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości (nieruchomości we wsi Wilkasy oznaczone nr geodezyjnymi 7 o pow. 0,1809 ha i nr 8 o pow. 0,2949 ha). 7. Opinia Komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (dz. nr 868/1 o pow. 0,0315 ha położona w Wilkasach). 8. Opinia Komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (dz. nr 208/84 o pow. 0,0097 ha położona w Gajewie). 9. Opinia Komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miejskiej Giżycko w 2017 roku. 10. Opinia Komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2017 rok. 11. Sprawy różne i wolne wnioski. 12. Zamknięcie posiedzenia.

16.01.2017 - Posiedzenie Komisji Oświaty, Spraw Społecznych i...

Porządek posiedzenia: 1. Otwarcie. 2. Oferty na wypoczynek zimowy dzieci i młodzieży z terenu Gminy Giżycko. 3. Plan organizacji oświaty w Gminie po zmianie ustawy o systemie oświaty. 4. Analiza sieci oddziałów przedszkolnych. 5. Opinia Komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy materialnej dzieciom i młodzieży uczęszczającym do szkół mających swoją siedzibę na terenie Gminy Giżycko, form i zakresu tej pomocy oraz trybu postępowania w tych sprawach. 6. Sprawy różne i wolne wnioski. 7. Zamknięcie posiedzenia.