W związku z art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239 z późniejszymi zmianami) do Urzędu Gminy Giżycko wpłynął następujący wniosek organizacji pozarządowej:
▪ oferta złożona (25.01.2017 r.) przez Mazurską Fundację Sztuki ART PROGRESS na realizację zadania publicznego o nazwie: „Wystawa Opart – abstrakcja geometryczna w GOKiR Wilkasy” ZOBACZ
Zarządzenie nr 19/2017 Wójta Gminy Giżycko w sprawie zatwierdzenia przydziału środków finansowych na realizację zadania publicznego w roku 2017, z pominięciem otwartego konkursu ofert ZOBACZ