W związku z art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239 z późniejszymi zmianami) do Urzędu Gminy Giżycko wpłynął następujący wniosek organizacji pozarządowej:
▪ Oferta złożona (12.10.2016 r.) przez Stowarzyszenie „Klub Sportowy Masuria Volley” na realizację zadania publicznego o nazwie: „Mistrzostwa Sołectw Gminy Giżycko w Piłkę Siatkową 2016”
ZOBACZ
Zarządzenie nr 89/2016 Wójta Gminy Giżycko w sprawie zatwierdzenia przydziału środków finansowych na realizację zadania publicznego w roku 2016, z pominięciem otwartego konkursu ofert ZOBACZ