W związku z art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późniejszymi zmianami) do Urzędu Gminy Giżycko wpłynął następujący wniosek organizacji pozarządowej:
▪ oferta złożona (26.11.2015 r.)
przez Fundację Dystans na realizację zadania publicznego o nazwie: „III Mazurski Bieg Sylwestrowy” ZOBACZ
Zarządzenie nr 151/2015 Wójta Gminy Giżycko w sprawie zatwierdzenia przydziału środków finansowych na realizację zadania publicznego w roku 2015, z pominięciem otwartego konkursu ofert ZOBACZ