W związku z art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późniejszymi zmianami) do Urzędu Gminy Giżycko wpłynął następujący wniosek organizacji pozarządowej:
▪ oferta złożona (26.08.2015 r.)
przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Zarząd Rejonowy w Giżycku na realizację zadania publicznego o nazwie: „Turniej szachowy o Puchar Przewodniczącego P.Z.E.R.i I.” ZOBACZ

Zarządzenie nr 103/2015 Wójta Gminy Giżycko w sprawie zatwierdzenia przydziału środków finansowych na realizację zadania publicznego w roku 2015, z pominięciem otwartego konkursu ofert ZOBACZ