W związku z art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. nr 234, poz. 1536 z późniejszymi zmianami) do Urzędu Gminy Giżycko wpłynął następujący wniosek organizacji pozarządowej:
▪ oferta złożona (29.07.2015 r.)
przez Towarzystwo Miłośników Twierdzy Boyen na realizację zadania publicznego o nazwie: „XX rocznica nadania sztandaru 15. Giżyckiej Brygadzie Zmechanizowanej 1995-2015. Wojsko w regionie kształtuje postawy patriotyzmu i szacunku wartości narodowych.” ZOBACZ

Zarządzenie nr 81/2015 Wójta Gminy Giżycko w sprawie zatwierdzenia przydziału środków finansowych na realizację zadania publicznego w roku 2015, z pominięciem otwartego konkursu ofert ZOBACZ