W związku z art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. nr 234, poz. 1536 z późniejszymi zmianami) do Urzędu Gminy Giżycko wpłynął następujący wniosek organizacji pozarządowej:
▪ oferta złożona (12.05.2014 r.)
przez Towarzystwo Miłośników Twierdzy Boyen na realizację zadania publicznego o nazwie: „Obchody 100 rocznicy wybuchu I wojny światowej pn. OPERACJA BOYEN 2014” ZOBACZ

 

Zarządzenie nr 51/2014 Wójta Gminy Giżycko w sprawie zatwierdzenia przydziału środków finansowych na realizację zadania publicznego w roku 2014, z pominięciem otwartego konkursu ofert ZOBACZ