W związku z art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. nr 234, poz. 1536 z późniejszymi zmianami) do Urzędu Gminy Giżycko wpłynął następujący wniosek organizacji pozarządowej:
▪ oferta złożona (10.09.2013 r.) przez Społeczny Klub Sportowy Smol-Bud na realizację zadania publicznego o nazwie: „Spotkania szachowe o Nagrodę Wójta Gminy Giżycko” ZOBACZ

Zarządzenie nr 74/2013 Wójta Gminy Giżycko w sprawie zatwierdzenia podziału środków finansowych na realizację zadań publicznych w roku 2012, z pominięciem otwartego konkursu ofert ZOBACZ