ZASADY KORZYSTANIA Z ATRAKCJI PARKU WODNEGO WILKASY W OKRESIE PANDEMII KORONAWIRUSA (DO POBRANIA):
* Ogólne zasady
* Basen i sauna
* Kręgielnia
* Siłownia

 

Regulamin ogólny Parku Wodnego

UWAGA: Regulaminy szczegółowe Parku Wodnego do pobrania na dole strony

 

1. Pływalnia jest obiektem Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji.
2. Obiekt jest otwarty codziennie w godz. od 8.00 do 22.00 (w niedziele od 11.00 do 21.00).
3. Każda osoba korzystająca z obiektu jest obowiązana do zapoznania się z przepisami regulaminów obowiązujących na jego terenie i podporządkowania się ich zapisom.
4. Na terenie obiektu znajduje się system monitoringu wizyjnego wraz z zapisem, a nagrania z kamer mogą być podstawą do pociągnięcia do odpowiedzialności w stosunku do użytkowników, którzy nie stosują się do regulaminu oraz instrukcji. Kierownictwo obiektu gwarantuje, iż monitoring powadzony jest w sposób nie naruszający dóbr osobistych oraz godności użytkowników.
5. Wstęp na halę basenów odbywa się na podstawie transpondera Systemu Elektronicznej Obsługi Klienta, który uzyskuje się po wykupieniu usługi zgodnie z obowiązującym na pływalni cennikiem usług. Transponder upoważnia do korzystania ze wszystkich urządzeń znajdujących się w obiekcie pływalni i podlega rozliczeniu i zwrotowi przy wyjściu w kasie pływalni.
6. Odebranie transpondera oznacza, że użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich regulaminów i innych zarządzeń, wydanych w celu zapewnienia bezpieczeństwa w obiekcie.
7. Czas pobytu na basenie liczy się od momentu wydania transpondera do momentu odczytania jego pamięci przy uiszczeniu opłaty.
8. Pełna należność za korzystanie z urządzeń oraz za ewentualny wydłużony czas pobytu na terenie obiektu musi być uregulowana w momencie opuszczenia obiektu.
9. Kierownictwo obiektu może czasowo ograniczyć wstęp na pływalnię ze względu na przekroczenie maksymalnej ilości osób korzystających z niej.
10. Użytkownicy z wykupionymi karnetami (na karnecie należy określić kwotę przeznaczoną na usługi „basen” i na inne usługi oferowane przez Park Wodny Wilkasy) mają pierwszeństwo wejścia na pływalnię.
11. Użytkownicy będą wpuszczani do obiektu nie później niż 60 minut przed jego zamknięciem.
12. Przed wejściem do szatni obowiązuje zmiana obuwia zewnętrznego na obuwie basenowe (dopuszczalne jest chodzenie boso). Po zakończeniu pływania oraz przebraniu się zmiana obuwia z basenowego na zewnętrzne następuje po opuszczeniu szatni.
13. Zmiana ubrania na strój basenowy odbywa się w przebieralni.
14. Przed wyjściem z szatni na teren niecki basenowej należy sprawdzić, czy szafka została zamknięta. Za rzeczy pozostawione w szafkach otwartych lub nieprawidłowo zamkniętych, pieniądze i przedmioty wartościowe kierownictwo pływalni nie ponosi odpowiedzialności.
15. Każdą osobę obowiązuje przed wejściem do wody umycie się pod natryskiem (także po skorzystaniu z WC).
16. Na terenie hali basenowej obowiązuje wyłącznie czysty strój kąpielowy, spełniający wymogi higieniczne oraz estetyczne, nie posiadający zamków błyskawicznych albo innych wstawek metalowych lub plastikowych, mogących stanowić zagrożenie dla zdrowia lub bezpieczeństwa korzystającego jak również być przyczyną uszkodzeń elementów wyposażenia pływalni:
* dla kobiet jedno lub dwuczęściowy, przylegający do ciała,
* dla mężczyzn kąpielówki przylegające do ciała, bez kieszeni, o długości maksymalnie do połowy uda.
17. Dzieci do lat 7 mogą przebywać w obiekcie jedynie pod opieką osób pełnoletnich. Osoby te ponoszą pełną odpowiedzialność za powierzone ich opiece dzieci i odpowiadają za wszelkie szkody przez nie wyrządzone. Opiekun płaci za pobyt na pływalni według obowiązującego cennika.
18. Zabrania się pozostawiania na halach basenowych bez nadzoru dzieci nie umiejących pływać.
19. Dzieci do lat 2 korzystające z basenu muszą posiadać na sobie jednorazowe pielucho-majtki do kąpieli.
20. Na teren obiektu zakazany jest wstęp osobom z przeciwwskazaniami lekarskimi, chorym na choroby, które mogą być niebezpieczne dla innych użytkowników, plastrami i bandażami.
21. Dla osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich oraz ich opiekunów wstęp jest bezpłatny. W celu uzyskania pomocy osoby niepełnosprawne lub ich opiekunowie proszeni są o zgłoszenie się w recepcji.
22. Osoby niepełnosprawne korzystające z pływalni i poruszające się na wózkach, obowiązane są przesiąść się na wózek basenowy.
23. Wszystkie osoby korzystające z obiektu są obowiązane do podporządkowania się nakazom ratowników oraz personelu.
24. Ratownikami są osoby noszące strój w kolorze pomarańczowym lub czerwonym z napisem ratownik.
25. O wszelkich sytuacjach wypadkowych, zagrażających życiu i zdrowiu użytkowników oraz nieprawidłowej pracy urządzeń należy bezwzględnie powiadomić ratowników lub personel obiektu.
26. Szczegółowe zasady korzystania z poszczególnych części i urządzeń obiektu regulują regulaminy stanowiskowe, umieszczone w pobliżu poszczególnych atrakcji wodnych. Każda osoba korzystająca z atrakcji wodnych jest obowiązana do zapoznania się z przepisami tych regulaminów i podporządkowania się ich zapisom.
27. Korzystanie z atrakcji wodnych odbywa się na własne ryzyko użytkowników. Osoby o niestabilnym stanie zdrowia powinny korzystać z atrakcji ze szczególną ostrożnością (lub po konsultacji ze swoim lekarzem).
28. W przypadku małej frekwencji atrakcje wodne włączane są na życzenie użytkownika.
29. Dozorem służby ratowniczej objęte są wszystkie niecki basenowe i atrakcje wodne.
30. Strefy obiektu i atrakcje wodne wyłączone czasowo z eksploatacji oznakowane są poprzez umieszczenie odpowiedniej informacji na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej i korzystanie z nich jest w tym czasie zabronione.
31. Grupy zorganizowane przed wejściem na teren obiektu zobowiązane są zgłosić się do personelu obiektu i uzgodnić warunki korzystania z obiektu i atrakcji wodnych. Grupy zorganizowane obowiązują dodatkowo zapisy regulaminu dla grup zorganizowanych.
32. Sygnałem do natychmiastowego wyjścia z wody są trzy krótkie gwizdki. Po usłyszeniu sygnału należy opuścić nieckę i oczekiwać na dalsze polecenia ratowników lub personelu.
33. W obrębie torów pływackich obowiązuje ruch prawostronny wzdłuż torów. Maksymalna liczba osób na jednym torze pływackim nie może przekraczać 8 osób.
34. Ze względu na zapewnienie zasad higieny i bezpieczeństwa osobom znajdującym się na terenie obiektu nie wolno:
* wchodzić do wody wbrew zakazowi ratowników, przy braku dyżuru służby ratowniczej oraz w czasie prowadzenia akcji ratowniczej,
* przebywać w stanie wskazującym na stan intoksykacji,
* wnosić i spożywać napojów alkoholowych oraz środków odurzających,
* używać strojów i przedmiotów w sposób widoczny zabrudzonych lub takich, które mogą wchodzić w reakcje chemiczne z wodą,
* wchodzić do wody w strefie niecek oznaczonych znakiem NIEBEZPIECZNA GŁĘBOKOŚĆ wody, jeżeli nie umie się pływać,
* skakać do wody bez zgody lub wbrew zakazowi ratownika,
* wnosić opakowań szklanych, puszek, ostrych narzędzi, broni oraz innych niebezpiecznych przedmiotów,
* biegać, popychać i wrzucać do wody, krzyczeć oraz zachowywać się w sposób zagrażający bezpieczeństwu własnemu oraz innych użytkowników obiektu,
* wszczynać fałszywych alarmów,
* wrzucać do wody jakichkolwiek przedmiotów,
* wykonywać ćwiczeń gimnastycznych na drabinkach wejściowych i poręczach,
* wchodzić i wychodzić z basenów poza miejscami do tego przeznaczonymi (drabinki, schody),
* wchodzić na stanowiska ratownicze oraz używać sprzętu ratowniczego poza sytuacjami wypadkowymi,
* zaśmiecać i zanieczyszczać pomieszczeń oraz niecek basenowych,
* używać mydła i środków chemicznych na terenie hali basenowej,
* niszczyć urządzeń i wyposażenia obiektu,
* przemieszczać wyposażenia ruchomego bez zgody ratowników lub personelu,
* korzystać na terenie przebieralni, natrysków i hali basenowej z telefonów komórkowych,
* wnosić sprzętu muzycznego i grającego,
* palić tytoniu,
* żuć gumy i spożywać pokarmów na hali basenowej, w pomieszczeniach przebieralni i natrysków,
* pozostawiać klapek basenowych w strefach komunikacji i przelewów basenowych,
* wprowadzać zwierząt, pojazdów (rolek, rowerów, desek, wózków) oraz przedmiotów utrudniających komunikację w obiekcie,
* wchodzić na murki okalające basen oraz inne konstrukcje i urządzenia do tego nie przeznaczone,
* załatwiać potrzeb fizjologicznych poza WC.
35. Noszenie okularów i szkieł kontaktowych odbywa się na własne ryzyko użytkownika. W przypadku przebywania na hali basenowej w okularach korekcyjnych, okulary te muszą być umocowane w sposób uniemożliwiający ich spadnięcie.
36. Korzystanie na terenie obiektu z aparatów fotograficznych i kamer może odbywać się wyłącznie po uzyskaniu zgody od personelu obiektu.
37. Wnoszenie i korzystanie na terenie obiektu z własnego sprzętu sportowego i rekreacyjnego może odbywać się wyłącznie po uzyskaniu zgody od personelu obiektu.
38. Leżakowanie dozwolone jest w wydzielonych strefach hali basenowej.
39. Osoby przebywające na terenie obiektu i naruszające porządek publiczny, dobre obyczaje, w tym używające wulgaryzmów, stwarzające zagrożenie dla innych osób przebywających w obiekcie, a także osoby nie stosujące się do przepisów niniejszego regulaminu i do zaleceń służb porządkowych lub pracowników mogą zostać usunięte z terenu obiektu bez prawa zwrotu wcześniej uiszczonych opłat, niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania karnego i cywilnego.
40. Osoby niszczące lub uszkadzające wyposażenie lub urządzenia obiektu ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.
41. Rzeczy znalezione na terenie obiektu należy przekazać personelowi. Personel szatni wydaje rzeczy znalezione po ich identyfikacji przez właściciela w okresie do trzech tygodni od daty pozostawienia.
42. Wszelka działalność zarobkowa wewnątrz obiektu – w tym również udzielanie prywatnej nauki pływania za wynagrodzeniem, imprezy klubowe, sportowe i inne imprezy zespołowe, możliwe są wyłącznie za wiedzą i zgodą kierownictwa obiektu.
43. Uwagi i wnioski należy zgłaszać do kierownictwa obiektu.
44. O innych sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem decydują przepisy ogólne oraz kierownictwo basenu.
45. Pływalnia nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zdarzenia wynikłe z nie przestrzegania niniejszego regulaminu.

 

DO POBRANIA:

Regulamin sztucznej rzeki

Regulamin whirpoola (wanny z hydromasażem)

Regulamin zjeżdżalni

Regulamin korzystania z kręgielni

Regulamin ścianki wspinaczkowej

Regulamin hali sportowej