Komunikat o stanie jakości wody w Parku Wodnym Wilkasy


Informacje o stanie jakości wody na podstawie badań dokonanych w dniu 04 marca 2020
:

OCENA: Jakość wody spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 09 listopada 2015.


Jolanta Maksymiuk, kierownik Parku Wodnego

Roczna ocena jakości wody w Parku Wodnym w Wilkasach, ul. Olsztyńska 29A dokonana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Giżycku:

„W oparciu o wyniki przeprowadzonych badań i pomiarów, woda w w/w basenie spełnia wymagania mikrobiologiczne i fizykochemiczne”.

„Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Giżycku mając na uwadze przeprowadzoną analizę stwierdza, że Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Wilkasach prowadził ocenę jakości wody w Parku Wodnym w Wilkasach zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów oraz w sposób zapewniający bezpieczeństwo osób korzystających z pływalni Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach.”


DOKUMENTY DO POBRANIA:
Roczna ocena jakości wody w basenie w roku 2018
Roczna ocena jakości wody w basenie w roku 2019