Regulamin imprez Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Wilkasach


PRZEPISY OGÓLNE

§1

1. Niniejszy Regulamin określa zasady udziału we wszelkich imprezach organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Wilkasach (dalej GOKiR).
2. Przez imprezę rozumie się wszelkie wydarzenia kulturalne oraz spotkania i konkursy organizowane lub współorganizowane przez GOKiR.
3. Przez stoisko wystawiennicze rozumie się takie, które ma charakter regionalny i/lub ludowy, w szczególności posiadający następujący asortyment: rękodzieło artystyczne, ozdoby, zabawki, pamiątki, ceramika artystyczna i użytkowa, biżuteria, wyroby z drewna, wikliny, słomy, lnu, szkła, skóry, metali, papieru, wyroby regionalne i tradycyjne wykonane z naturalnych materiałów, artykuły kosmetyczne oraz spożywcze przygotowywane według tradycyjnych receptur i z naturalnych składników, w tym: kremy, balsamy, oliwy, pieczywo, słodycze (ręcznie wyrabiane), wypieki, drobne przekąski, sery, miody, dżemy i konfitury, suszone owoce, przyprawy, soki itp. produkty tradycyjne, regionalne i ekologiczne.
4. Regulamin imprez jest dostępny na stronie organizatora www.gokir.ugg.pl oraz w siedzibie GOKiR.
5. Udział w imprezie oznacza akceptację przez uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu.


ZASADY UDZIAŁU  W IMPREZACH GOKiR


§2

1.    Udział w imprezach jest ogólnodostępny i bezpłatny chyba, że regulamin szczegółowy imprezy stanowi inaczej.
2.    Osoby niepełnoletnie i ubezwłasnowolnione uczestniczą w imprezach za wyłączną odpowiedzialnością osób, które sprawują nad nimi opiekę.
3.    W trakcie imprez uczestnicy zobowiązani są do stosowania się do wskazówek wydawanych przez pracowników GOKiR lub osób przez nich wskazanych.
4.    Uczestnicy imprezy są zobowiązani do poszanowania wszelkich urządzeń i instalacji technicznych oraz mienia stanowiącego własność GOKiR oraz wykonawców i innych uczestników imprezy.
5.    Uczestnicy imprezy zobowiązani są w szczególności do:
a) zachowywania się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na imprezie;
b) przestrzegania ogólnie przyjętych obyczajów oraz unikania wypowiedzi i gestów mogących wywołać zbiorową dezaprobatę lub niepokój uczestników imprezy;
c) zajmowania miejsc wskazanych przez pracowników GOKiR.
6. Uczestnikom imprezy zabrania się:
a) zakłócania porządku na terenie imprezy, w tym głoszenia i wywieszania haseł o treściach obscenicznych, wulgarnych i rasistowskich, nawoływania do waśni na tle narodowościowym, religijnym, społecznym itp.,
b) wnoszenia broni i innych przedmiotów niebezpiecznych oraz materiałów wybuchowych i wyrobów pirotechnicznych,
c) wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych,
d) wnoszenia i spożywania środków lub substancji psychotropowych, odurzających lub innych podobnie działających środków,
e) używania słów ogólnie przyjętych za wulgarne lub obraźliwe,
f) używania otwartego ognia lub wywoływania w inny sposób niebezpieczeństwa pożaru,
g) tarasowania i zastawiania wyjść i dróg ewakuacyjnych, dróg dojazdowych dla służb ratowniczych oraz hydrantów i innych urządzeń niezbędnych w prowadzeniu akcji ratowniczej lub gaśniczej,
h) załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami i zaśmiecania terenu imprezy, a także niszczenia urządzeń znajdujących się na terenie imprezy,
i) wstępu za kulisy i na scenę bez upoważnienia,
j) prowadzenia bez zezwolenia GOKiR jakiejkolwiek działalności handlowej, zarobkowej, reklamowej, promocyjnej.
7. Zabrania się wstępu na teren odbywania się imprezy osobom będącym pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających.


§3

1. GOKiR zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w harmonogramie imprez.
W szczególności GOKiR ma prawo zmienić datę, miejsce oraz program imprezy z ważnych przyczyn, tj. żałoba narodowa, niesprzyjające warunki pogodowe uniemożliwiające przeprowadzenie imprezy (w przypadku imprez plenerowych), choroba, niedyspozycja wykonawcy lub inna pozostająca poza odpowiedzialnością organizatora obiektywna przyczyna uniemożliwiająca występ oraz przypadki, gdy zmiana spowodowana jest koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa, zdrowia lub życia ludzi bądź koniecznością zapewnienia niezakłóconego oraz komfortowego dla uczestników przebiegu imprezy,
2. W przypadku imprez o charakterze konkursowym GOKiR zastrzega sobie prawo do odwołania ich w przypadku braku wystarczającej liczby uczestników oraz w innych uzasadnionych przypadkach wskazanych w zawiadomieniu o odwołaniu.
3. Informacja dotycząca odwołania imprezy konkursowej przesyłana jest na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu lub telefonicznie. GOKiR poinformuje zgłaszającego swój udział w imprezie mailem lub telefonicznie o wyznaczeniu jej kolejnego terminu.


§4

1. Nadzór nad porządkiem i przebiegiem imprezy sprawują pracownicy GOKiR.
2. Pracownicy GOKiR upoważnieni są do wydawania dyspozycji i poleceń dotyczących m.in.:
a) wzywania do opuszczenia imprezy osób zakłócających jej przebieg,
b) ujęcia osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, ochranianego mienia lub w inny sposób naruszających porządek prawny, w celu niezwłocznego przekazania ich policji,
3. W przypadku powstania niebezpieczeństwa dla zdrowia lub życia osób obecnych na imprezie GOKiR jest upoważniony do jej przerwania oraz zarządzenia ewakuacji. Ewakuacją do czasu przybycia służb ratowniczych kierują pracownicy GOKiR oraz obecne na miejscu służby do tego powołane (wojsko, straż pożarna, policja).


§5

1. GOKiR nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy skradzione lub zniszczone uczestnikom imprezy w trakcie jej trwania.
2. GOKiR nie prowadzi depozytu przedmiotów, których wnoszenie oraz posiadanie jest
w trakcie imprezy zabronione.
3. Osoby decydujące się na udział w konkursach organizowanych w trakcie imprezy, uczestniczą w nich na własną odpowiedzialność.


§6

1. GOKiR zastrzega sobie prawo utrwalenia przebiegu imprezy w formie zapisu fotograficznego, filmowego oraz dźwiękowego w celach dokumentacyjnych, edukacyjnych oraz promocyjno-marketingowych.
2. Udział w imprezie oznacza wyrażenie przez uczestnika zgody na nieodpłatne utrwalenie swojego wizerunku w wyżej wskazanym zakresie, a także na jego rozpowszechnianie bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, w szczególności poprzez umieszczanie fotografii, filmów i nagrań dźwiękowych: w serwisach internetowych prowadzonych przez GOKiR i Gminę Giżycko, w innych elektronicznych środkach przekazu wykorzystywanych w dowolnym zakresie przez GOKiR, w publikacjach GOKiR i Gminy Giżycko, a także publikacjach i serwisach osób trzecich z zastrzeżeniem, że mogą one jedynie ilustrować informacje o działalności GOKiR Wilkasy, a ich wykorzystywanie w innym kontekście nie jest dozwolone. GOKiR zapewnia, że wizerunek uczestników imprez nie będzie wykorzystywany przez niego w celach zarobkowych, a wszyscy uczestnicy przyjmują do wiadomości, że z tytułu jego użycia nie przysługują im jakiekolwiek roszczenia, w szczególności prawo do wynagrodzenia.

 

ZASADY FUNKCJONOWANIA STOISK WYSTAWIENNICZYCH

§7

1. Wystawiennik uprawniony jest do postawienia swojego stoiska na podstawie wcześniejszych uzgodnień z GOKiR.
2. Wystawiennik zobowiązuje się korzystać z zajętego terenu zgodnie z przeznaczeniem, w szczególności utrzymywać teren stoiska i wokół stoiska w należytym stanie sanitarnym i estetycznym.
3. Prezentację produktów oraz sprzedaż należy prowadzić wyłącznie w wyznaczonym przez GOKiR do tego miejscu.
4. Wystawiennik nie może bez zgody GOKiR wznosić na teren imprezy materiałów nielegalnych, niebezpiecznych, alkoholowych czy budowlanych.
5. Wystawiennik prowadzić będzie sprzedaż na udostępnionym terenie w godzinach trwania imprezy. Wcześniejsze zamknięcie stoiska bez zgody GOKiR spowoduje wykluczenie wystawiennika z kolejnej imprezy organizowanej przez GOKiR.
6. Wystawiennik nie może emitować żadnej muzyki.
7. Wystawiennik wyraża zgodę na fotografowanie i filmowanie swojej osoby oraz stanowiska i nieodpłatne użycie tych wizerunków w celu promocji imprezy i GOKiR.
8. Po zakończeniu imprezy wystawiennik doprowadzi zajmowany teren do pierwotnego stanu, w szczególności należycie go uprzątnie.
9. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ochronę mienia wystawiennika, jego uszkodzenie lub utratę podczas trwania imprezy.