Turysto!

W samym sercu Wielkich Jezior Mazurskich leży gmina Giżycko, do której corocznie przybywają setki wczasowiczów. Dobrze rozwinięta baza noclegowa, złociste plaże, zdrowy klimat i otoczenie mazurskich lasów to atuty naszego regionu. Sukcesywny rozwój gminy Giżycko generuje coraz to wyższe koszty, ze względu więc na szczególne walory krajobrazowe oraz korzystne właściwości klimatyczne mamy prawo do poboru opłaty miejscowej. Zebrane z tego tytułu środki gmina przeznacza w szczególności na rozwój turystyczny regionu.
W celu ułatwienia turystom wywiązania się z tego obowiązku na terenie gminy wprowadzono system poboru i rozliczania inkasa, na mocy którego właściciele obiektów noclegowych stali się inkasentami uprawnionymi do pobierania opłaty miejscowej. Pobiera się ją od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych w wybranych miejscowościach gminy Giżycko.

Miejscowości, w których pobiera się opłatę miejscową:
1.    Bogaczewo
2.    Guty
3.    Piękna Góra
4.    Strzelce
5.    Wilkasy
6.    Kozin
7.    Kamionki
8.    Sterławki Małe
9.    Upałty
10.   Bystry
11.   Doba
12.   Wronka
13.   Pierkunowo
14.   Bogacko
15.   Wrony
16.   Sołdany
17.   Szczybały Giżyckie
18.   Fuleda
19.   Kruklin

Opłaty:
Stawka opłaty miejscowej wynosi 2,00 zł za każdą rozpoczętą dobę pobytu od jednej osoby (§1 Uchwały Nr XV/150/2015 Rady Gminy Giżycko z dnia 26 listopada 2016 r. w spawie określenia stawek opłaty miejscowej oraz zasad i sposobu jej poboru wprowadzono na terenie gminy Giżycko). 

Opłatę pobiera się w pierwszym dniu zgłoszenia pobytu za cały okres z góry. 
Zwolnienia na podstawie art. 17, ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

Opłaty miejscowej nie pobiera się:
*
 pod warunkiem wzajemności – od członków personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz innych osób zrównanych z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca pobytu stałego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

* od osób przebywających w szpitalach,
* od osób niewidomych i ich przewodników,
*od podatników podatku od nieruchomości z tytułu posiadania domów letniskowych położonych w miejscowości, w której pobiera się opłatę miejscową,
* od zorganizowanych grup dzieci i młodzieży szkolnej.

Zasady płatności:

Opłatę miejscową pobierają: osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, prowadzące hotele, motele, pensjonaty, domy wczasowe, ośrodki wypoczynkowe lub wycieczkowe, schroniska, campingi, pola biwakowe, gospodarstwa agroturystyczne, pokoje gościnne, kwatery prywatne, wynajmujące domy letniskowe albo inne podobne obiekty.

Opłata miejscowa za fakt przebywania na danym terenie pobierana przez gminę stanowi odrębną daninę pobieraną na podstawie odrębnych ustaw (tu ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych). Zarządza się pobór opłaty miejscowej w drodze inkasa, co oznacza, że podmioty pobierające (inkasenci) pośredniczą jedynie w jej poborze.

Za pobór opłaty miejscowej inkasentowi przysługuje wynagrodzenie w wysokości 20% należnie zainkasowanej opłaty. Wynagrodzenie z tytułu wykonywanych czynności inkasent otrzyma na podstawie złożonego do Urzędu Gminy rozliczenia pobranej opłaty.

Dowody wpłaty:
Zazwyczaj inkasenci przyjęcie opłaty miejscowej potwierdzają wydaniem dowodu wpłaty z kwitariusza przychodowego (K-103) otrzymanego z Urzędu Gminy Giżycko i opieczętowanego pieczęcią Urzędu, który nie jest jedynym dowodem stwierdzającym fakt uiszczenia opłaty przez osobę zobowiązaną do jej zapłaty. 

Poboru opłaty miejscowej inkasenci mogą dokonywać na drukach stosowanych do przyjmowania wpłat gotówkowych w jednostkach własnych, np.
1)     dokument KP na kasę drukowany z systemu ewidencyjnego wpłaty – wydruk dowodu KP stanowi kwit opłaty miejscowej, który można wydać osobie wpłacającej, a kopia stanowi dowód pobrania opłaty – nie ma konieczności prowadzenia odrębnego kwitariusza;
2)     jako pozycja faktury, rachunku, innego dokumentu (noty);

Dowodem pobrania opłaty miejscowej może być odrębna pozycja na dokumencie sprzedaży obok np. sprzedaży usługi noclegowej, hotelowej. Nie ma znaczenia, czy będzie to usługa naliczona z meldunku czy ręcznie dodana pozycja. Istotnym jest, aby stawki w tej pozycji były oznaczone jako "NP" (niepodlegające opodatkowaniu).
Dokumentem potwierdzenia opłaty miejscowej może być każdy inny dowód wewnętrzny zawierający co najmniej dane umożliwiające:
1)     identyfikację egzemplarza pokwitowania,
2)     podatnika, tj. imię i nazwisko, adres zamieszkania osoby zobowiązanej do uiszczania opłaty,
3)     datę dokonania wpłaty,
4)     okres pobytu osoby zobowiązanej do uiszczenia opłaty: datę rozpoczęcia i zakończenia pobytu,
5)     liczbę dni, za które pobierana jest opłata,
6)     łączną kwotę opłaty miejscowej pobraną za cały okres pobytu od danej osoby,
7)     podpis inkasenta.
Opłata miejscowa pozostaje poza systemem ustawy o VAT (z uwagi na charakter publicznoprawny, a nie cywilnoprawny), nie ma więc podstaw do uznania poboru tej opłaty za sprzedaż podatnika, a zatem nie ma również obowiązku ewidencjonowania opłat w kasie fiskalnej.

Rozliczenie pobranej opłaty:
Inkasent zobowiązany jest wpłacić pobraną opłatę miejscową w całości na rachunek bankowy lub w kasie Urzędu Gminy Giżycko w terminie do 10 dnia po zakończeniu kwartału, w którym pobrano opłatę.

Za rozliczenie pobranej opłaty miejscowej uznaje się:
1) a) rozliczenie pobranych z Urzędu Gminy kwitariuszy przychodowych lub
b) jeżeli opłata pobierana jest na własnych dowodach wpłaty do Urzędu Gminy należy dostarczyć: kopie tych dowodów własnych lub ewidencję osób zobowiązanych do uiszczenia opłaty miejscowej za dany okres rozliczeniowy (zgodnej z § 5 cytowanej wyżej uchwały Rady Gminy);
2) przekazanie pobranej opłaty miejscowej na rachunek bankowy lub do kasy Urzędu Gminy.

Podstawa prawna:
* Zasady pobierania opłaty miejscowej reguluje art. 17 i 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 716 ze zm.).
* Uchwała nr XV/150/2015 Rady Gminy Giżycko z dnia 26 listopada 2016 r. w spawie określenia stawek opłaty miejscowej oraz zasad i sposobu jej poboru wprowadzono na terenie gminy Giżycko.
* Uchwała Rady Gminy Giżycko nr XXXVI/413/10 z dnia 23 lutego 2010 r. w sprawie określenia miejscowości spełniających warunki umożliwiające pobieranie opłaty miejscowej.

Informacji udziela:
Referat Finansowo-Księgowy Urzędu Gminy Giżycko – Anna Baran, pokój nr 16 (I piętro), tel. 87 429-99-73.

     INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA KWITARIUSZA:

 

Przykład prawidłowo wypełnionego kwitariusza przychodowego z Urzędu Gminy Giżycko:

kwitariusz_1jpg [700x206]