Powołanie rzeczoznawców do szacowania wartości zwierząt zabitych lub poddanych ubojowi z nakazu organów Inspekcji Weterynaryjnej

Wymagane dokumenty:

Wniosek powinien zawirać:

- imię i nazwisko;

- adres zamieszkania;

- adres do korespondencji;

-informację o wykształceniu.

Do wniosku należy dołączyć:

- kopię dokumentów potwierdzających wykształcenie kandydata na rzeczoznawcę;

- oświadczenie kandydata na rzeczoznawcę o posiadanym stażu pracy w gospodarstwie rolnym, jeżeli jest wymagany;

- oświadczenie kandydata na rzeczoznawcę o posiadanym doświadczeniu w prowadzeniu gospodarstwa rolnego, w którym jest prowadzona produkcja metodami ekologicznymi, jeżeli jest wymagane.

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Gminy Gizycko

ul. Mickiewicza 33, pokój 11

11-500 Giżycko

Opłaty:

Nie dotyczy

Termin i sposób załatwienia:

Do 14 dni.

Wójt Gminy Giżycko może powołać na rzeczoznawcę osobę po złożeniu wniosku przez samego zainteresowanego, sołtysa wsi, izbę rolniczą, związek zawodowy rolników, organizację społeczno-zawodową rolników, izbę gospodarczą lub też grupę producentów, po spełnieniu przez kandydata warunków okreslonych w rozporządzeniu.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozowju Wsi z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie rzeczoznawców wyznaczonych przrz powiatowego lekarza weterynarii do przeprowadzenia szacowania (Dz. U. Nr 142, poz. 1161).

Jednostka prowadząca