Dotacje celowe z budżetu Gminy Giżycko na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony powietrza i gospodarki wodnej

Kod RWA:

3153

Wymagane dokumenty:

Wniosek o udzielenie dotacji wraz z niezbędnymi załącznikami (o ile dotyczy):

Zał. 2 - wniosek o udzielenie dotacji na realizację inwestycji;

Zał. 3 - oświadczenie wnioskodawcy o prowadzeniu działalności gospodarczej;

Zał. 4 - oświadczenie o otrzymaniu lub nieotrzymaniu pomocy de minimis;

Zał. 5 - zgoda współwłaścicieli/użytkowników wieczystych na realizację zadania;

Zał. 6 - oświadczenie o posiadanym zbiorniku bezodpływowym na nieczystości płynne lub jego brak;

Zał. 7 - oświadczenie o braku przyłącza wodociągowego/ kanalizacyjnego;

Zał. 8 - oświadczenie o posiadanym piecu węglowym;

Zał. 9 - rozliczenie dotacji celowej.

 

 

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Gminy Giżycko

ul. Mickiewicza 33, I pietro, pokój 11

11-500 Giżycko

Opłaty:

Nie podlega opłacie.

Termin i sposób załatwienia:

Do 30 dni.

Podstawa prawna:

1. Uchwała Nr XLIII/464/2018 Rady Gminy Giżycko z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Giżycko na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony powietrza i gospodarki wodnej;

2. Uchwała Nr XL XLIII/464/2018 Rady Gminy Giżycko z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Giżycko na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony powietrza i gospodarki wodnej.

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje.

Inne informacje:

1. Wnioski o dotację celową składa się do Wójta Gminy Giżycko w terminie do dnia 30 września roku,     w którym ma być udzielona dotacja.

2. Osoba do kontaktu: Dorota Tkaczyk, pokój 26, tel. 87 429 99 81 

Jednostka prowadząca