Uznanie żołnierza za sprawującego bezpośrednią opiekę nad członkiem rodziny

Wymagane dokumenty:

Wnioskodawca (żołnierz lub pełnoletni członek rodziny wymagający opieki) winien złożyć wypełniony formularz (druk) podania oraz załączyć:

-orzeczenie o inwalidztwie członków rodziny wymagających opieki (uznany za całkowicie niezdolnego do pracy i do samodzielnej egzystencji,

-oświadczenie woli osoby wymagającej bezpośredniej opieki o konieczności sprawowania tej opieki,

-jeżeli zachodzi konieczność sprawowania bezpośredniej opieki nad osobą w wyniku orzeczenia sądu - prawomocne orzeczenie sądu o obowiązku sprawowania takiej opieki,

pisemna zgoda żołnierza na uznanie go za sprawującego bezpośrednią opiekę nad członkiem rodziny - w przypadku gdy wniosek składa pełnoletni członek rodziny wymagający opieki.

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Gminy Giżycko
ul. Mickiewicza 33, 11-500 Giżycko
pok. nr 19

Opłaty:

Podanie, załącznik oraz wydana w sprawie decyzja administracyjna nie podlegają opłacie skarbowej.

Termin i sposób załatwienia:

Wydanie decyzji administracyjnej w sprawie następuje w terminie 14 dni od daty złożenia wymaganych dokumentów.

Decyzję doręcza się żołnierzowi i właściwemu organowi wojskowemu (Wojskowemu Komendantowi Uzupełnień w Giżycku lub Dowódcy Jednostki Wojskowej) na piśmie wraz z uzasadnieniem.

Podstawa prawna:

Art. 88 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1534 ze zmianami)

Tryb odwoławczy:

Od decyzji przysługuje żołnierzowi oraz właściwemu organowi wojskowemu odwołanie do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Odwołanie składa się za pośrednictwem Wójta Gminy Giżycko.

Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.

Ostateczna decyzja w sprawie jest wiążąca dla dowódcy jednostki wojskowej, w której żołnierz odbywa służbę wojskową.

Inne informacje:

Ostateczna decyzja Wójta Gminy Giżycko ustalająca konieczność sprawowania przez żołnierza bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny stanowi podstawę do zwolnienia żołnierza z zasadniczej służby wojskowej przed jej odbyciem.

Po ustaniu przyczyn zwolnienia z zasadniczej służby wojskowej przed jej odbyciem wojskowy komendant uzupełnień powołuje żołnierza do odbycia pozostałego okresu tej służby, jeżeli nie zachodzą okoliczności uzasadniające odroczenie z innego tytułu, albo przenosi go do rezerwy w ostatnim dniu upływu trzech miesięcy następujących po dniu, w którym ustały przyczyny lub okoliczności wyłączające możliwość tego powołania (art. 87 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej - (Dz. U. z 2016 r. poz. 1534 ze zmianami).