Orzekanie o konieczności sprawowania przez osobę podlegającą obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny

Wymagane dokumenty:

Wnioskodawca (osoba podlegająca obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej lub członek jej rodziny) winien złożyć wypełniony formularz (druk) podania oraz załączyć:

-orzeczenie o inwalidztwie członków rodziny wymagających opieki,

-kserokopię dokumentu urzędowego stwierdzającego datę urodzenia osoby wymagającej opieki (w przypadku osób, które nie ukończyły 16 roku życia lub ukończyły 75 rok życia,

-oświadczenie osoby wymagającej opieki o konieczności sprawowania tej opieki,

-prawomocne orzeczenie sądu o obowiązku sprawowania opieki.

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Gminy Giżycko
ul. Mickiewicza 33, 11-500 Giżycko
pok. nr 19

Opłaty:

Podanie nie podlega opłacie skarbowej.

Termin i sposób załatwienia:

O konieczności sprawowania bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny przez osobę podlegającą obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej orzeka Wójt Gminy Giżycko.

Decyzję Wójta doręcza się osobie podlegającej obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej i Wojskowemu Komendantowi Uzupełnień w Giżycku na piśmie wraz z uzasadnieniem.

Ostateczna decyzja Wójta Gminy Giżycko jest wiążąca dla Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Giżycku.

Podstawa prawna:

Art. 39a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1534 ze zmianami); Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie orzekania o konieczności sprawowania przez osobę podlegającą obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny (Dz. U z 2011r. Nr 64, poz. 333)

Tryb odwoławczy:

Od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni, od daty doręczenia decyzji za pośrednictwem Wójta Gminy Giżycko.

Wniesienie odwołania nie wstrzymuje powołania osoby do zasadniczej służby wojskowej.

Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.

Inne informacje:

Orzeka się o konieczności sprawowania przez osobę podlegającą obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny wspólnie z nim zamieszkałym, który nie ukończył 16 lat życia lub został uznany za całkowicie niezdolnego do pracy i do samodzielnej egzystencji albo, który ukończył 75 rok życia a w rodzinie nie ma innego, pełnoletniego członka rodziny bliższego lub równego stopniem pokrewieństwa zobowiązanego do jej sprawowania, albo ze względu na obowiązek sprawowania opieki wynikającej z prawomocnego orzeczenia sądu.

Wniosek o odroczenie zasadniczej służby wojskowej osoba podlegająca obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej składa do Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Giżycku wraz z decyzją Wójta Gminy Giżycko orzekającą o konieczności sprawowania bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny.