Uznanie osoby za posiadającą na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny

Wymagane dokumenty:

Podanie oraz zaświadczenie o dochodach członków rodziny lub zaświadczenie o uczęszczaniu do szkół i wysokości stypendium, a w przypadku osób bezrobotnych - zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o zarejestrowaniu i wysokości pobieranego przez członków rodziny zasiłku.

Karta powołania, kserokopia aktu małżeństwa i/lub urodzenia dziecka.

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Gminy Giżycko
ul. Mickiewicza 33, 11-500 Giżycko
pok. nr 19

Opłaty:

Podanie oraz załączniki nie podlegają opłacie skarbowej.

Termin i sposób załatwienia:

Wydanie decyzji administracyjnej następuje w terminie 14 dni od daty złożenia wymaganych dokumentów.

Decyzję pozytywną przesyła się za dowodem doręczenia osobie wnoszącej podanie oraz Wojskowemu Komendantowi Uzupełnień w Giżycku.

Decyzję odmowną doręcza się za dowodem doręczenia osobie wnoszącej podanie.

Podstawa prawna:

Art. 127 i 128 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1534 ze zmianami).

Tryb odwoławczy:

Od decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wójta Gminy Giżycko.

Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.

Inne informacje:

Osobę, której doręczono kartę powołania do odbycia czynnej służby wojskowej, mającej na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny, Wójt Gminy Giżycko może uznać - na jej wniosek lub uprawnionego członka rodziny - za posiadającą na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny.

Członkami rodziny pozostającymi na wyłącznym utrzymaniu osoby są małżonkowie, dzieci, rodzice oraz inne osoby, jeżeli osobę obciąża obowiązek alimentacyjny względem tych osób, a uzyskiwany przez nie łączny dochód jest niższy od minimalnego wynagrodzenia pracowników za pracę obowiązującego w grudniu roku poprzedniego ustalanego na podstawie odrębnych przepisów.