Uchylenia czynności materialno - technicznej polegającej na zameldowaniu albo wymeldowaniu w trybie administracyjnym

Wymagane dokumenty:

Wniosek o uchylenie czynności materialno-technicznej, tytuł prawny do lokalu mieszkalnego, dowód wniesienia opłaty skarbowej.

Wniosek składa osoba, która posiada tytuł prawny do lokalu mieszkalnego

 

Miejsce złożenia dokumentów:

Sekretariat Urzędu Gminy, pok. 15

Opłaty:

opłata skarbowa 10 zł od każdej decyzji

Termin i sposób załatwienia:

1 miesiąc; w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej 2 miesiące

Termin może być przedłużony, po uprzednim zawiadomieniu stron postępowania.

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności  (t.j. Dz.U.2017.657) 
- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych  i Administracji z dnia 29 września 2011 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego(Dz.U.2015.1852)

-  ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. 2016.23 z późn. zm.);

Tryb odwoławczy:

Odwołanie od decyzji w sprawie meldunkowej wnosi się w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji do Wojewody Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie za pośrednictwem Burmistrza Miasta Giżycka

Inne informacje:

Jeżeli dane zgłoszone do zameldowania  lub wymeldowania budzą wątpliwości  o zameldowaniu lub wymeldowaniu rozstrzyga  organ gminy w drodze decyzji administracyjnej.

Wątpliwości  co do stałego lub czasowego charakteru pobytu osoby pod deklarowanym adresem rozstrzyga organ gminy w drodze decyzji administracyjnej.

Jednostka prowadząca