Zaświadczenie z rejestru dowodów osobistych

Wymagane dokumenty:

Wniosek złożony w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego, który należy uwierzytelnić podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu lub profilem zaufanym ePUAP.

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Gminy w Giżycku

Referat Spraw  Społecznych i Obywatelskich

Ewidencja ludności i dowody osobieste

pok. 14 ( I piętro )

Opłaty:

Opłata skarbowa w wysokości 17zł, chyba że zaświadczenie jest wolne od opłaty. Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą  złożenia wniosku. Dowód wniesienia opłaty należy załączyć do wniosku.
Opłatę należy uiścić w kasie Urzędu pok.16 w godz. 9:00-14:00 lub na rachunek bankowy:

07 1020 3541 0000 5802 0260 0039

Termin i sposób załatwienia:

7 dni


Podstawa prawna:

-  Art.63 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych  (t.j. Dz.U.2016.391 z późn. zm.);
-  Dział VII ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U.2016.23 z późn. zm.);

- Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U.2015.783 z późn. zm.).

 

Inne informacje:

Na wniosek zainteresowanej osoby, złożony w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego (uwierzytelnionego podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu lub profilem zaufanym ePUAP), wydaje się zaświadczenie zawierające pełny odpis danych, dotyczących tej osoby przetwarzanych w Rejestrze Dowodów Osobistych,

Zaświadczenie sporządza się, w zależności od żądania wnioskodawcy, w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego.

Jednostka prowadząca