Zameldowanie w trybie administracyjnym

Wymagane dokumenty:

Wniosek o zameldowanie, wypełniony formularz zgłoszenia pobytu stałego lub zgłoszenia pobytu czasowego, dowód wniesienia opłaty skarbowej.

Wniosek składa osoba, która ma się zameldować.

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Gminy w Giżycku
ul. Mickiewicza 33
11-500 Giżycko
Ewidencja ludności i dowody osobiste
pokój nr 14 (I piętro)


Opłaty:

opłata skarbowa 10 zł od każdej decyzji

Termin i sposób załatwienia:

1 miesiąc; w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej 2 miesiące

Termin może być przedłużony, po uprzednim zawiadomieniu stron postępowania

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności  ( t.j. Dz.U.2017.657); 
- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych  i Administracji z dnia 29 września 2011 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego(t.j. Dz.U.2015.1852);

-  ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U.2016.23 z późn. zm).

Tryb odwoławczy:

Odwołanie od decyzji w sprawie meldunkowej wnosi się w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji do Wojewody Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie za pośrednictwem Wójta Gminy Giżycka

Inne informacje:

Jeżeli dane zgłoszone do zameldowania budzą wątpliwości ( np.brak potwierdzenia pobytu przez właściciela lokalu) o zameldowaniu rozstrzyga organ gminy w drodze decyzji administracyjnej.

Wątpliwości  co do stałego lub czasowego charakteru pobytu osoby pod deklarowanym adresem rozstrzyga organ gminy w drodze decyzji administracyjnej.

 

Jednostka prowadząca