Podatek od środków transportowych

Wymagane dokumenty:

Osoby fizyczne, prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej są obowiązane składać na dany rok podatkowy, w terminie do 15 lutego roku podatkowego lub w terminie 14 dni od chwili wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie lub wygaśnięcie obowiązku obowiązku podatkowego deklarację na podatek od środków transportowych.

Miejsce złożenia dokumentów:

Referat Finansowo-Księgowy, pok. nr 20

Opłaty:

Nie występują

Termin i sposób załatwienia:

Nie określono

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 roku Nr 95, poz. 613  ze zm.). Uchwała Nr XII/148/11 Rady Gminy Giżycko z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych

Inne informacje:

Osoba kontaktowa : Wanda Nawrocka

Telefon kontaktowy : Wanda Nawrocka, tel.(0 87)429-99-68

Miejsce odbioru

Deklarację i załączniki do deklaracji można odebrać w Urzędzie Gminy Giżycko w pokoju nr 20,  lub na dole tej strony.

Jednostka prowadząca