Podatek od nieruchomości

Wymagane dokumenty:

1.Osoby fizyczne są obowiązane złożyć informację o nieruchomościach w terminie 14 dni od chwili wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego.
2.Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nie mające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne AWRSP oraz jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego  Lasy Państwowe są obowiązane składać na dany rok podatkowy, w terminie do 15 stycznia deklarację na podatek rolny i podatek leśny oraz do 31 stycznia podatek od nieruchomości.

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Gminy w Giżycku ul. Mickiewicza 33 Referat Finansowy pokój nr 20

Opłaty:

Nie występują

Termin i sposób załatwienia:

Nie określono

Podstawa prawna:

- art.6 ust. 6, 8, 9,10,11 z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 ze zm.)
- art.6a ust. 5,6,8,9,10 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym(Dz. U. z 2006r. Nr 136, poz. 969 ze zm.)
- art. 6 ust.2,3,5,6,7 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2002r. Nr 200, poz.1682 ze zm.).

Tryb odwoławczy:

Od decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Wójta Gminy Giżycko w terminie 14 dni od daty doręczenia.

Inne informacje:

Osoba kontaktowa : Milena Cituk, Wanda Nawrocka

Telefon kontaktowy : Milena Cituk, tel. 87 429-99-66 / Wanda Nawrocka, tel. 87 429-99-68

Miejsce odbioru

Formularze informacji oraz deklaracji podatkowych odebrać można w Urzędzie Gminy w Giżycku w pokoju: nr 20, lub na dole tej strony.

AKTUALNE UCHWAŁY:

1.http://bip.ugg.pll/wiadomosci/8169/wiadomosc/281794/w_sprawie_zwolnien_w_podatku_od_nieruchomosci

2.http://bip.ugg.pl/wiadomosci/8169/wiadomosc/282258/w_sprawie_zwolnien_z_podatku_od_nieruchomosci_w_ramach_pomocy_de

3.http://bip.ugg.pl/wiadomosci/8169/wiadomosc/282259/w_sprawie_okreslenia_stawek_podatku_od_nieruchomosci


4.http://bip.ugg.pl/wiadomosci/8169/wiadomosc/282247/w_sprawie_ustalenia_wzorow_informacji_w_sprawie_podatku_od_nieru

Jednostka prowadząca