Wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu działek

Wymagane dokumenty:

Podanie o wydanie zaświadczenia, w sprawie przeznaczenia działki do zalesienia; podanie o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Giżycko.

Miejsce złożenia dokumentów:

Referat Rolnictwa Gospodarki Komunalnej i Budownictwa, II piętro, pokój nr 24

Opłaty:

- za wydanie zaświadczenia 17zł.
Dowodem uiszczenia stosownej opłaty jest:
- potwierdzenie wpłaty dokonanej w kasie urzędu Gminy Giżycko, lub
- potwierdzenie wpłaty dokonanej przelewem na konto UG: 69 1020 4753 0000 0502 0038 7332

Termin i sposób załatwienia:

Termin załatwienia sprawy wynosi do 7 dni od daty wpływu wniosku.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717).

Tryb odwoławczy:

Zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Wójta Gminy Giżycko w terminie 7 dni od daty doręczenia.

Inne informacje:

Osoba kontaktowa : Emilia Chochulska

Telefon kontaktowy : Emilia Chochulska, tel.(0 87) 429-99-80

Jednostka prowadząca