Wydanie wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub zaświadczeń o przeznaczeniu terenu zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

Wymagane dokumenty:

Podanie/wniosek o wydanie wypisu i wyrysu lub zaświadczenia z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta lub gminy Giżycko należy złożyć w siedzibie Urzędu pok. nr 24

Miejsce złożenia dokumentów:

Referat Rolnictwa Gospodarki Komunalnej i Budownictwa, II piętro, pokój nr 24

Opłaty:

I. Opłata za wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
1. Opłata skarbowa w znaczkach – 5zł za podanie (podanie/wniosek), 50 gr. za każdy załącznik.
2. Opłata administracyjna – 8 zł za każdą stronę nie więcej niż 170 zł (potwierdzenie wniesienia opłaty administracyjnej do składanego wniosku).
II. Opłata za wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
1. Opłata skarbowa w znaczkach – 5 zł na podanie /wniosek, 50 gr. za każdy załącznik,
2. Opłata skarbowa w znaczkach - 11 zł.

Termin i sposób załatwienia:

14 dni

Podstawa prawna:

1. Art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym( Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z dnia 10 maja 2003r).
2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 255, poz. 1635),oraz rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2006 roku, w sprawie dokumentowania zapłaty opłaty skarbowej oraz trybu jej zwrotu (Dz. U. Nr 246,poz. 1804)

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje

Inne informacje:

Osoba kontaktowa : Emilia Chochulska

Telefon kontaktowy : Emilia Chochulska, tel.(0 87) 429-99-80

Jednostka prowadząca