Wymeldowanie w trybie administracyjnym

Wymagane dokumenty:

Wniosek o wymeldowanie, kserokopia tytułu prawnego do lokalu, dowód wniesienia opłaty skarbowej.

Wniosek składa osoba, która posiada tytuł prawny do lokalu.

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Gminy w Giżycku
ul. Mickiewicza 33
11-500 Giżycko
Ewidencja ludności i dowody osobiste
pokój nr 14 (I piętro)

Opłaty:

opłata skarbowa 1o zł od każdej decyzji

Termin i sposób załatwienia:

1 miesiąc; w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej 2 miesiące

Termin może być przedłużony, po uprzednim zawiadomieniu stron postępowania.

Podstawa prawna:

-  Art.35 ustawy z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności  (t.j.  Dz.U.2017.657) 
-  ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. 2016.23 z późn. zm.);


Tryb odwoławczy:

Odwołanie od decyzji w sprawie meldunkowej wnosi się w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji do Wojewody Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie za pośrednictwem Wójta Gminy Giżycka

Inne informacje:

Organ gminy wydaje z urzędu lub na wniosek właściciela lub  innego podmiotu dysponującego tytułem prawnym do lokalu  decyzję w sprawie wymeldowania obywatela polskiego,  który opuścił miejsce pobytu stałego albo opuścił miejsce pobytu czasowego przed upływem deklarowanego okresu pobytu i nie dopełnił  obowiązku wymeldowania się.

Jednostka prowadząca