Licencja na wykonywanie transportu drogowego taksówką

Wymagane dokumenty:

Wykonywanie transportu drogowego taksówką na terenie Gminy Giżycko wymaga uzyskania licencji Wójta Gminy Giżycko.

Licencji udziela się na pisemny wniosek przedsiębiorcy

Wniosek powinien zawierać:
1. oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres,
2. numer w rejestrze przedsiębiorców

3. numer identyfikacji podatkowej (NIP)
4. określenie rodzaju, zakresu i obszaru wykonywania transportu drogowego taksówką,
5. rodzaj i liczbę pojazdów samochodowych, którymi dysponuje przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie licencji,
6. czas, na jaki licencja ma być udzielona

Do wniosku należy dołączyć:

1.oświadczenie członków organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową, a w przypadku innego przedsiębiorcy - osoby prowadzącej działalność gospodarczą, że spełnia wymóg dobrej reputacji;

2. oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców;

3. wykaz pojazdów zawierający następujące informacje: markę, typ, rodzaj/przeznaczenie, numer rejestracyjny, numer VIN, wskazanie rodzaju tytułu prawnego do dysponowania pojazdem;

4. dowód uiszczenia opłaty za wydanie licencji.
Licencji udziela się przedsiębiorcy, jeżeli:

1. członkowie organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzające spółką jawną lub komandytową, a w przypadku innego przedsiębiorcy - osoby prowadzące działalność gospodarczą, spełniają wymogi dobrej reputacji (wymóg dobrej reputacji nie jest spełniony lub przestał być spełniony przez te osoby, jeżeli: - zostały skazane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa umyślne: karne skarbowe, przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, obrotowi gospodarczemu, wiarygodności dokumentów, ochronie środowiska lub warunkom pracy i płacy albo innym przepisom dotyczącym wykonywania zawodu, - zostały uznane za zdolne do wykonywania zawodu przewoźnika drogowego na podstawie odrębnych przepisów).
2. zatrudnieni przez niego kierowcy oraz sam przedsiębiorca wykonujący przewozy:
- spełniają wymagania określone w przepisach prawa o ruchu drogowym,
- nie byli skazani prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa umyślne przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, wiarygodności dokumentów lub ochronie środowiska, a ponadto za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu oraz przeciwko wolności seksualnej i obyczajności,
- posiadają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie transportu drogowego taksówką, potwierdzonego zdanym egzaminem, lub wykażą się co najmniej 5-letnią praktyką w zakresie wykonywania tego transportu; przerwa w wykonywaniu transportu drogowego nie może być dłuższa niż kolejnych 6 miesięcy z przyczyn nie zależnych od nich.

Miejsce złożenia dokumentów:

Wieloosobowe Stanowisko Pracy d/s Obywatelskich i Społecznych, pok. nr 19

Opłaty:

Opłata za udzielenie licencji od każdego pojazdu samochodowego w zależności od jej okresu ważności wynosi:
od 2 do 15 lat - 200 zł,
od 15 do 30 lat - 250 zł,
od 30 do 50 lat - 300 zł.
Opłatę należy uiścić w kasie Urzędu Gminy Giżycko pok. 16 w godz.9.00-14.00,
lub na rachunek nr 07 1020 3541 0000 5802 0260 0039

Przedsiębiorca jest obowiązany zgłaszać na piśmie organowi, który udzielił licencji, wszelkie zmiany danych zawartych we wniosku o udzielenie licencji oraz w załączonej do wniosku dokumentacji nie później niż w terminie 28 dni od daty ich powstania, a jeżeli zmiany obejmują dane zawarte w licencji, przedsiębiorca obowiązany jest wystąpić z wnioskiem o zmianę treści licencji.

Opłata za zmianę licencji wynosi 10% opłaty stanowiącej podstawę dla obliczenia opłaty jak za udzielenie licencji.

Termin i sposób załatwienia:

Jeden miesiąc.

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz.1414 z póź. zm.)
- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 916)
- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów (Dz. U. z 2013 r. poz. 713)
- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU z dnia 8 września 2014 r. w sprawie danych i informacji, które przewoźnik drogowy jest obowiązany przekazywać do organu w związku z prowadzoną działalnością w zakresie przewozu drogowego(Dz. U. z 2014 r. poz. 1217)

Tryb odwoławczy:

Odwołanie od decyzji w sprawie udzielenia licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego taksówką wnosi się w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Wójta Gminy Giżycko

Inne informacje:

Osoba kontaktowa : Janusz Mielziuk

Telefon kontaktowy : Janusz Mielziuk, tel. (0 87) 429-99-69

Jednostka prowadząca