Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
Wniosek o wydanie zezwolenia zawiera:
- oznaczenie rodzaju zezwolenia,
- oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres, w przypadku ustanowienia pełnomocników
ich imiona, nazwiska i adres zamieszkania,
- numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile przedsiębiorca taki numer posiada, oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP),
- przedmiot działalności gospodarczej,
- adres punktu sprzedaży,
- adres punktu składowania napojów alkoholowych (magazynu dystrybucyjnego).

Do wniosku należy załączyć:

1. Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych.

2. Pisemną zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.

3. Decyzję właściwego państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu, o której mowa w art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tekst jednolity: Dz.U.2015.594 z późniejszymi zmianami).


Miejsce złożenia dokumentów:

Wieloosobowe Stanowisko Pracy d/s Obywatelskich i Społecznych, pok. nr 19

Opłaty:

A. 525 zł – za zezwolenie na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa.
B. 525 zł – za zezwolenie na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa).
C. 2100 zł – za zezwolenie na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.

W/w opłata dotyczy przedsiębiorców rozpoczynających handel napojami alkoholowymi. Jest to opłata za cały rok kalendarzowy.

Osoba, która otrzymała zezwolenie po raz pierwszy, w roku jego nabycia opłaca za nie proporcjonalnie od dnia jego wydania do końca roku kalendarzowego (bez możliwości rozbicia wpłaty na raty w roku nabycia zezwolenia).
Osoba, która otrzymała zezwolenie w poprzednich latach, w roku jego wygaśnięcia opłaca za nie proporcjonalnie od początku roku kalendarzowego do dnia jego ważności (bez możliwości rozbicia na raty w roku nabycia i utraty ważności zezwolenia).
Osoba, której zezwolenie jest ważne przez cały rok kalendarzowy ma możliwość opłacenia za nie w trzech równych ratach.

Dowodem uiszczenia stosownej opłaty jest:
- potwierdzenie wpłaty dokonanej w kasie urzędu Gminy Giżycko, lub
- potwierdzenie wpłaty dokonanej w Banku na konto UG: 07 1020 3541 0000 5802 0260 0039

Termin i sposób załatwienia:

Niezwłocznie, do jednego miesiąca.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 487 z późniejszymi zmianami)

Tryb odwoławczy:

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Olsztynie za pośrednictwem Wójta Gminy Giżycko w terminie 14 dni od otrzymania decyzji.

Inne informacje:

Osoba kontaktowa :  Janusz Mielziuk

Telefon kontaktowy : Janusz Mielziuk, tel. (0 87) 429-99-69

Jednostka prowadząca