Zgłoszenie wyjazdu na pobyt czasowy za granicę

Wymagane dokumenty:

• druk „zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące”’
• dowód osobisty, a w uzasadnionych przypadkach – inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości
• odpis skrócony aktu urodzenia w przypadku osoby niepełnoletniej nie posiadającej dokumentu stwierdzającego tożsamość
• pełnomocnictwo (w przypadku osoby upoważnionej) wraz z dowodem wniesienia opłaty skarbowej z tytułu złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Gminy w Giżycku
ul. Mickiewicza 33
11-500 Giżycko
Ewidencja ludności i dowody osobiste
pokój nr 14 (I piętro)

Opłaty:

Opłata skarbowa w wysokości:
• 17,00 zł za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa (jeśli osobę zgłaszającą wymeldowanie reprezentuje pełnomocnik)

Uwaga: nie podlega opłacie skarbowej czynność złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu

Opłatę skarbową należy opłacić za pośrednictwem:
• Banków bądź Poczty (według obowiązujących cenników oraz taryf),
• w kasie Urzędu Miejskiego w Gdańsku (bez dodatkowych opłat),

na rachunek bankowy:
Urząd Gminy w Giżycku
ul. Mickiewicza 33
11-500 Giżycko
Nr konta 69 1020 4753 0000 0502 0038 7332
(z dopiskiem dokonywanej operacji, np. "Opłata skarbowa z tytułu ....")

Dowód wpłaty prosimy dołączyć do danego wniosku.
Informujemy, że w/w konto dotyczy tylko i wyłącznie opłat skarbowych.

Termin i sposób załatwienia:

Niezwłocznie.

Podstawa prawna:

• Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (t.j.: Dz. U. z 2006r. Nr 139, poz. 993 z późn. zm.)
• Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 1282)
• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych (Dz. U.z 2012r. poz. 1475).

Tryb odwoławczy:

- nie dotyczy -

Inne informacje:

Osoba kontaktowa : Maria Janowska

Telefon kontaktowy : 87/429 99 74 lub 87/ 429 99 70

Adres e-mail : ewidencjaludnosci@ugg.pl

 

Uwagi

Osoba, która wyjeżdża poza granice Rzeczypospolitej Polskiej na okres dłuższy niż 6 miesięcy, jest obowiązana zgłosić swój wyjazd oraz powrót właściwemu ze względu na miejsce pobytu stałego organowi gminy osobiście lub przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 §2 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego. Zgłoszenia wyjazdu dokonuje się najpóźniej w dniu opuszczenia dotychczasowego miejsca pobytu, a zgłoszenia powrotu – najpóźniej w 30 dniu, licząc od dnia powrotu. Za osobę nie posiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy.

Jednostka prowadząca