Wymeldowanie z pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące decyzją administracyjną

Wymagane dokumenty:

• podanie,
• dowód wniesienia opłaty skarbowej,
• pełnomocnictwo (w przypadku osoby upoważnionej) wraz z dowodem wniesienia opłaty skarbowej z tytułu złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa,
• tytuł prawny do lokalu (kopia).

Dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do lokalu może być umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu.

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Gminy w Giżycku
ul. Mickiewicza 33
11-500 Giżycko
Ewidencja ludności i dowody osobiste
pokój nr 14 (I piętro)

Opłaty:

Opłata skarbowa w wysokości:
• 10,00 zł za decyzję administracyjną
• 17,00 zł za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa (jeśli osobę wnoszącą podanie reprezentuje pełnomocnik)

Uwaga: nie podlega opłacie skarbowej czynność złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

Opłatę skarbową należy opłacić za pośrednictwem:
• Banków bądź Poczty (według obowiązujących cenników oraz taryf),
• w kasie Urzędu Gminy w Giżycku (bez dodatkowych opłat), pokój nr 16

na rachunek bankowy:
Urząd Gminy w Giżycku
ul. Mickiewicza 33
11-500 Giżycko
Nr konta 69 1020 4753 0000 0502 0038 7332
(z dopiskiem dokonywanej operacji, np. "Opłata skarbowa z tytułu ....")

Dowód wpłaty prosimy dołączyć do danego wniosku.
Informujemy, że w/w konto dotyczy tylko i wyłącznie opłat skarbowych.

Termin i sposób załatwienia:

Sprawa wymaga przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego zgodnie z przepisami ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

Podstawa prawna:

• Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (t.j.: Dz. U. z 2006r. Nr 139, poz. 993 z późn. zm.)
• Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. z 2013r. poz.267)
• Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 1282)

Tryb odwoławczy:

Odwołanie do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Inne informacje:

Osoba kontaktowa : Maria Janowska

Telefon kontaktowy : 87/429 99 74 lub 87/ 429 99 70

Adres e-mail : ewidencjaludnosci@ugg.pl

Uwagi

Organ gminy wydaje na wniosek właściciela lub innego podmiotu dysponującego tytuł prawny do lokalu lub z urzędu decyzję w sprawie wymeldowania osoby, która opuściła miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące i nie dopełniła obowiązku wymeldowania się.
Podania o wymeldowanie decyzją administracyjną nie składa się w przypadku własnego wymeldowania. Procedura takiego wymeldowania opisana została pod hasłem: „Wymeldowanie z pobytu stałego” oraz „Wymeldowanie z pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące”.

Jednostka prowadząca