Wymeldowanie z pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące

Wymagane dokumenty:

• druk „zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące”’
• dowód osobisty, a w uzasadnionych przypadkach – inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości
• odpis skrócony aktu urodzenia w przypadku osoby niepełnoletniej nie posiadającej dokumentu stwierdzającego tożsamość
• pełnomocnictwo (w przypadku osoby upoważnionej) wraz z dowodem wniesienia opłaty skarbowej z tytułu złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Gminy w Giżycku
ul. Mickiewicza 33
11-500 Giżycko
Ewidencja ludności i dowody osobiste
pokój nr 14 (I piętro)

Opłaty:

Opłata skarbowa w wysokości:
• 17,00 zł za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa (jeśli osobę zgłaszającą wymeldowanie reprezentuje pełnomocnik)
Uwaga: nie podlega opłacie skarbowej czynność złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.
Opłatę skarbową należy opłacić za pośrednictwem:
• Banków bądź Poczty (według obowiązujących cenników oraz taryf),
• w kasie Urzędu Gminy w Giżycku (bez dodatkowych opłat), pokój nr 16
na rachunek bankowy:
Urząd Gminy w Giżycku
ul. Mickiewicza 33
11-500 Giżycko

Nr konta 69 1020 4753 0000 0502 0038 7332
(z dopiskiem dokonywanej operacji, np. "Opłata skarbowa z tytułu ....")
Dowód wpłaty prosimy dołączyć do danego wniosku.
Informujemy, że w/w konto dotyczy tylko i wyłącznie opłat skarbowych.

Termin i sposób załatwienia:

Niezwłocznie.

Podstawa prawna:

• Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (t.j.: Dz. U. z 2006r. Nr 139, poz. 993 z późn. zm.)
• Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t.j.: Dz. U. z 2012r.poz. 1282)
• Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz.U. z 2013r. poz.267)
• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych (Dz. U.z 2012r. Nr 244, poz. 1475).

Tryb odwoławczy:

- nie dotyczy -

Inne informacje:

Osoba kontaktowa : Maria Janowska

Telefon kontaktowy : 87/429 99 74 lub 87/ 429 99 70

Adres e-mail : ewidencjaludnosci@ugg.pl

Uwagi

Zgłoszenia wymeldowania dokonuje osoba obowiązana do wymeldowania się osobiście lub przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 §2 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego w organie gminy właściwym ze względu na dotychczasowe miejsce pobytu czasowego, najpóźniej w dniu opuszczenia tego miejsca. Za osobę nie posiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy. Osoba opuszczająca miejsce pobytu czasowego jest zwolniona od obowiązku wymeldowania się, jeżeli okres tego pobytu odpowiada okresowi zgłoszonemu przy zameldowaniu.
Wymeldowania z dotychczasowego miejsca pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące można także dokonać podczas zameldowania w nowym miejscu pobytu, wskazując adres dotychczasowego miejsca pobytu, z którego ma nastąpić wymeldowanie. Wymeldowanie następuje wówczas na podstawie formularza zgłoszenia pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące: „Zameldowanie na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące” lub na podstawie formularza zagłoszenia pobytu stałego: „Zameldowanie na pobyt stały” .

Jednostka prowadząca