PESEL - wniosek o nadanie numeru Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności

Wymagane dokumenty:

• wniosek o nadanie numeru PESEL
• odpis skrócony aktu urodzenia
• odpis skrócony aktu małżeństwa opatrzony adnotacją o aktualnie używanym nazwisku – w przypadku osób, które wstąpiły w związek małżeński

Miejsce złożenia dokumentów:

Departament Ewidencji Państwowych i Teleinformatyki MSW
ul. Pawińskiego 17/21
02-106 Warszawa

Opłaty:

- nie dotyczy -

Termin i sposób załatwienia:

Numer PESEL nadaje minister właściwy do spraw wewnętrznych na pisemny, umotywowany wniosek osoby zainteresowanej, o czym informuje wnioskodawcę.

Podstawa prawna:

• Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (t.j.: Dz. U. z 2006r. Nr 139, poz. 993 z późn. zm.)
• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych (Dz. U. z 2012r., poz. 1475)

Tryb odwoławczy:

- nie dotyczy -

Inne informacje:

Uwagi

Numer PESEL nadaje minister właściwy do spraw wewnętrznych obywatelom polskim zameldowanym na pobyt stały lub pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące, a także osobom ubiegającym się o wydanie dowodu osobistego oraz cudzoziemcom zameldowanym na pobyt stały lub pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące w formie czynności materialno-technicznej na wniosek organu gminy. Obywatelom polskim i cudzoziemcom, którzy podlegają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu – na wniosek płatnika składek ubezpieczeniowych. Obywatelom polskim zamieszkałym za granic ą, ubiegającym się o wydanie paszportu – na wniosek polskiego konsula.

Jednostka prowadząca