PESEL - udostępnienie numeru Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności

Wymagane dokumenty:

• dowód osobisty, w uzasadnionych przypadkach – inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości
• odpis skrócony aktu urodzenia dziecka
• pełnomocnictwo (w przypadku osoby upoważnionej) wraz z dowodem wniesienia opłaty skarbowej z tytułu złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Gminy w Giżycku
ul. Mickiewicza 33
11-500 Giżycko
Ewidencja ludności i dowody osobiste
pokój nr 14 (I piętro)

Opłaty:

płata skarbowa w wysokości:
• 17,00 zł za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa (jeśli osobę wnoszącą podanie reprezentuje pełnomocnik)

Uwaga: nie podlega opłacie skarbowej czynność złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

Opłatę skarbową należy opłacić za pośrednictwem:
• Banków bądź Poczty (według obowiązujących cenników oraz taryf),
• w kasie Urzędu Gminy w Giżycku, pokój nr 16 (bez dodatkowych opłat),


na rachunek bankowy:

Urząd Gminy w Giżycku
ul. Mickiewicza 33
11-500 Giżycko

Nr konta: 69 1020 4753 0000 0502 0038 7332
(z dopiskiem dokonywanej operacji, np. "Opłata skarbowa z tytułu ....")

Dowód wpłaty prosimy dołączyć do danego wniosku.
Informujemy, że w/w konto dotyczy tylko i wyłącznie opłat skarbowych.

Termin i sposób załatwienia:

Niezwłocznie.

Podstawa prawna:

• Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (t.j.: Dz. U. z 2006r. Nr 139, poz. 993 z późn. zm.)
• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych (Dz. U.z 2012r. Nr 244, poz. 1475)
• Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t.j.: Dz. U. z 2012r. poz. 1282)

Tryb odwoławczy:

- nie dotyczy -

Inne informacje:

Miejsce odbioru

Urząd Gminy w Giżycku
ul. Mickiewicza 33
11-500 Giżycko
Ewidencja ludności i dowody osobiste
pokój nr 14 (I piętro)
 
Telefon kontaktowy : 87/429 99 74 lub 87/ 429 99 70
 
Adres e-mail : ewidencjaludnosci@ugg.pl
 

Uwagi

Numer PESEL nadaje minister właściwy do spraw wewnętrznych obywatelom polskim zameldowanym na pobyt stały lub pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące, a także osobom ubiegającym się o wydanie dowodu osobistego oraz cudzoziemcom zameldowanym na pobyt stały lub pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące w formie czynności materialno-technicznej. Upowszechnienie numeru PESEL nie podlega opłacie skarbowej, natomiast wydanie zaświadczenia zawierającego odpis przetworzonych danych, w tym numeru PESEL, podlega opłacie skarbowej w wysokości 17,00 zł. Procedura postępowania w tym zakresie została opisana pod hasłem: „Zaświadczenie zawierające odpis przetworzonych danych” .

Jednostka prowadząca